Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

7-9. Delårsrapport, Förvärv av aktier, Sammanträdestider 2024

Regionfullmäktige 12-13 juni 2023

7. Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen (12 juni kl. 19:37)

I sin delårsrapport redovisar Västra Götalandsregionen ett resultat på -564 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till -2,7 miljarder kronor, vilket är 840 miljoner kronor lägre än budget.

Den ekonomiska situationen för hälso- och sjukvården är mycket ansträngd. Efter årets första fyra månader avviker hälso- och sjukvårdens verksamheter från budgeten med totalt -791 miljoner kronor. Tittar man enbart på sjukhusens budgetavvikelse uppgår den till sammanlagt -836 miljoner kronor vilket främst beror på fler anställda än budgeterat.

Regionstyrelsen har vidtagit ett flertal åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans. Några av dessa är avstämningar mellan sjukhusens presidier och ägarutskottet kring ekonomi och åtgärdsplaner varje månad. En regional ledning för ekonomi i balans har inrättats med representanter för hälso- och sjukvårdens utförare. Arbetet och den ekonomiska utvecklingen rapporteras löpande till ägarutskottet. Dessutom har regionstyrelsen beslutat att tillsätta en extern granskning av sjukhusens ekonomi med fokus på bristande verkställande av åtgärdsplaner och att nå en budget i balans vid underskott.

Styrelsen noterar också att de flesta fokusområdena i regionfullmäktiges budget bara delvis kommer att uppnås i år. Styrelsen uppmanar därför berörda nämnder och styrelser att vidta nödvändiga åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Regionfullmäktige beslutar att:

Regionfullmäktige godkänner Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige noterar att Primärvårdsstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Göteborgs botaniska trädgård, Kulturutveckling, Göteborgs Symfoniker AB och Regionteater Väst AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.

Beslut: enligt förslag

8. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Intea Änggården AB (12 juni kl. 19:45)

Regionfullmäktige beslutar att köpa (förvärva) samtliga aktier i Intea Änggården AB vad gäller hus 2 och 3 inom Sahlgrenska Life. Regionstyrelsen beslutade 25 april att inte acceptera en hyresoffert för Sahlgrenska Life utifrån bedömningen att det blir mer lönsamt för VGR att äga fastigheten själv. Att köpa aktierna, inklusive samtliga utgifter och investeringar, förväntas kosta 480–600 miljoner kronor.

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan VGR och Göteborgs Universitet för att skapa konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Sahlgrenska Life innehåller tre nya byggnader. Hus 1 är en planerad investering i VGR:s regi medan hus 2-3 tidigare har planerats att uppföras av en privat fastighetsägare.

VGR bedömer att det finns möjliga lösningar för den uthyrning till Göteborgs Universitet och näringslivet som Sahlgrenska Life-konceptet förutsätter. Detta behöver utredas vidare, men VGR:s bedömning är att risken för vakanser i hus 2-3 i VGR:s regi är låg.

Regionfullmäktige beslutar att:

Regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Intea Änggården AB i enlighet med gällande optionsavtal.

Regionstyrelsen får i uppdrag att överföra fastigheten Änggården 37:1 och förvärvade projektutvecklingskostnader från fastighetsbolaget Intea Änggården AB till VGR.

Regionfullmäktige beslutar om en budgetram om 480–600 miljoner kronor för förvärvet, som hanteras utanför beslutad investeringsbudget för 2023.

Regionstyrelsen får i uppdrag att överväga alternativ till hur projektet inom hus 2-3 kan tas vidare.

Beslut: enligt förslag

9. Sammanträdestider 2024 för regionfullmäktige (12 juni kl. 19:47)

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige sammanträder den 27 februari, 9 april, 28 maj, 17–18 juni, 1 oktober, 21–22 oktober och 3 december.

Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 9:30. Tvådagarssammanträde börjar klockan 09:30 dag 1 och klockan 9:00 dag 2

Beslut: enligt förslag

Program
7 av 13
Publicerad
måndag 12 juni 2023