Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budget (9/10) - Tandvård, Habilitering & hälsa, Delregionala nämnder, folkhälsofrågor

Regionfullmäktige 12-13 juni 2023

Tandvård

Habilitering & hälsa

Delregionala nämnder, folkhälsofrågor

Övrigt

5. Budget 2024 för Västra Götalandsregionen (inleds 12 juni kl. 10-19:36, fortsätter 13 juni kl. 09:03)

Regionfullmäktige fastställer RödGrönLednings förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen (VGR). 

VGR står inför stora utmaningar de närmaste åren. Tillgängligheten till vården, kompetensförsörjningen, sjukhusens underskott, klimatomställning och krisberedskap är några av dem. De kommande två åren påverkas dessutom kraftigt av tillfälligt stigande pensionskostnader, därför budgeteras för ett underskott på 1,6 miljarder kronor.  

Budgeten innehåller åtgärder för att öka intäkterna och minska utgifterna, samt ett ökat fokus på att effektivt använda de gemensamma resurserna på ett bättre sätt. 

Några centrala punkter i budgeten är: 

Öka takten i omställningen av vården  

Fokus på att främja barn och ungas psykiska hälsa 

Satsning på konkurrenskraftiga löner 

Extra pengar till förlossningsvården 

Höjda patientavgifter för att styra patientflödena 

Minskad administration och effektivare inköp 

Effektivare klimatarbete 

Satsningarna ska till del finansieras genom minskad administration, förbättrad efterlevnad av inköpspolitik och -riktlinjer samt ökade avgifter. 

Budgeten innehåller inga förslag på förändrad skattesats. 

Regionfullmäktige fastställde RödGrön Lednings förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen efter votering. Övriga partier reserverade sig mot förslaget.

Ett tilläggsyrkande lades till beslutet om att synnerliga skäl åberopas för att budgetera negativt resultat 2024 på motsvarande sätt som för 2023, med hänvisning till den tillfälligt ökade kostnaden för pensioner.

Dag 1

Inledande gruppledardebatt (12 juni ca kl. 10)

Regional utveckling (12 juni ca kl. 11:30)

Miljö- och regionutveckling

Kollektivtrafik och infrastruktur

Kultur

Rättighetsfrågor och övrigt

Regiongemensamma stödfunktioner (fastigheter, service) (12 juni 18:35)

Dag 2

Övergripande strategisk hälso- och sjukvårdsdebatt (13 juni kl. 09:03)

Personal (13 juni kl. 10:15)

Primärvård – Nära vård (13 juni kl. 11:00)

Sjukhusvård (13 juni kl. 13:05)

Psykiatri (13 juni 15:13)

Tandvård (13 juni kl. 15:44)

Habilitering & hälsa (16:02)

Delregionala nämnder, folkhälsofrågor (16.23)

Övrigt

6. Revisorskollegiets budgetäskande 2024 (13 juni kl. 17:05)

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorskollegiet har begärt 27,4 miljoner kronor i regionbidrag för 2024 års verksamhet. Det bedöms täcka revisionens kostnader för år 2024 och ger samtidigt nödvändiga marginaler för att vid behov kunna köpa granskningsinsatser om så krävs för att uppfylla kommunallagen.

Det begärda beloppet 27,4 miljoner motsvarar en uppräkning med 2 procent.

Beslut enligt förslag: Revisorskollegiets regionbidrag för 2024 ska vara 2023 års regionbidrag med en uppräkning motsvarande uppräkningen av regionbidraget förnämnder och styrelser 2024.

Budget Tandvård Rehabilitering Folkhälsa

Program
11 av 13
Publicerad
tisdag 13 juni 2023