NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ändringar i reglementen för nämnder styrelser och kommitt

Regionfullmäktige 19 oktober 2010

Regionfullmäktige beslutade att berednings- och beslutsordningen för val och nomineringar, från januari 2000, ska bytas mot en ny aktuell och enklare ordning. Berednings- och beslutsordningen specificerar samtliga val till styrelser och nämnder samt hur valen ska beredas och beslutas.

Med regionstyrelsens förslag ändras principen för valberedningens arbete. Med undantag för representation i internationella sammanhang kommer valberedningen framöver endast lämna sina förslag till val till regionfullmäktige. Den nya berednings- och beslutsordning innebär även att regionstyrelsen får mandat att själv besluta om val till egna utskott, beredningar och styrgrupper samt samarbetsorgan.

Program
10 av 14
Publicerad
tisdag 19 oktober 2010