Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 7 februari 2012

Sändningen startade 09.45 med information av Rolf Johansson

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 7 februari kl 10.00.

Kl 13.00 Information om framtidens hälso- och sjukvård

Kompletta handlingar

Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellationer, Kristina Jonäng (C) om E20 och övriga infrastruktursatsningar i Västra Götaland

8. Ställningstagande till förslag Strategi för eSamhället

9. Återrapportering av uppdrag till beställarnämnderna om medborgarkontakter

10. Inrättande av tillfällig beredning om välfärdens finansiering

11. Förslag till arvode för nya nämnder och ny bolagsstyrelse

12. Taxor för intyg, hälsoundersökningar, vaccinpriser mm.

13. Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

14. Uppdatering av policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen

15. Västra Götalandsregionens syndikerade lånelöfte och upplåning

16. Investeringsmedel enligt den kompletterande investeringsmodellen för införande av servicepaketet och matrialförsörjning vid regionens sjukhus

17. Bildande av Sahlgrenska forskningsstiftelsen

18. Förvaltningsåtagande av stiftelsen Britten och Ruben Berghs fond för njursjuka

19. Förvaltningsåtagande av stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård

20. Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av köpekontrakt avseende fastigheten Angered 94:3, Göteborg – markanskaffning för Angereds Närsjukhus

21. Motion av Monica Selin (KD) om regional vårdplatsgaranti

22. Motion av Monica Selin (KD) om suicidprevention på Internet

23. Motion av Rosie Rothstein (FP) om service och sjukvården - underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler

24. Motion av Ann-Christine Simonsson (C) om handlingsplan för att öka barn och ungas fysiska aktivitet

25. Motion av Monica Selin (KD) om à la carte på sjukhusen

26. Motion av Monica Selin (KD) om Första hjälpen vid psykisk ohälsa

27. Anmälan av inkomna motioner

28. Valärenden (utdelas vid mötet), Valberedningens förslag till val, Revisorskollegiets förslag till val

29. Ev. fortsättning interpellationer. Tord Gustafsson (M) om anslagen till GöteborgsOperan Bordlagd, Gunilla Levén (M) om regionens rekryterings- och chefsförsörjningsprocess

Program
1 av 14
Publicerad
tisdag 07 februari 2012