Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-20

Regionfullmäktige 7 februari 2012

13.35 Regionstyrelsen godkänner Strategi för eSamhället

(Ärende 8) Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ”Strategi för eSamhället.” Syftet med strategin är att ge stöd åt kommuner, landsting och regioner i deras arbete med internet och informationsteknik.

Just nu pågår en översyn av IT-verksamheten inom Västra Götalandsregionen. Till det arbetet behöver en översyn göras om hur regionen kan samarbeta med kommunerna i Västra Götaland, eftersom ett förverkligande av strategin kräver att alla parter är delaktiga.

Regionfullmäktige beslutade att anta ”Strategi för eSamhället” och ger styrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att genomföra strategin, bland annat genom att bjuda in kommunerna för att utarbeta en gemensam handlingsplan.

Läs hela Strategi för eSamhället i handlingarna från mötet den 13 december 2011

13.39 Medborgardialog utvärderad

(Ärende 9) Beställarnämnderna i Västra Götalandsregionen fick 2007 i uppdrag av regionfullmäktige att på lämpligt sätt ge medborgare möjlighet att ställa frågor om nämndernas verksamhetsområden. Regionstyrelsen fick uppdraget att redovisa resultatet av arbetet till regionfullmäktige. De beställarnämnder som avses är hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden.

Nämnderna ger i sin redovisning exempel på bland annat medborgarråd, dialogmöten, föreläsningar och andra arrangemang samt olika webbaktiviteter.

Regionfullmäktige godkännde återrapporteringen och att beställarnämndernas uppdrag att ge medborgare möjlighet att ställa frågor fortsätter. Dessutom ska även kollektivtrafiknämnden delta i återrapporteringen. Fullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera de olika aktiviteterna vid mandatperiodens slut. Läs mer om utvärderingen i handlingarna från regionstyrelsens sammanträde den 24 januari 2012.

13.42 Förslag till framtida beredning av välfärdens finansiering

(Ärende 10) Regionfullmäktige beslutade att införa en tillfällig beredningsgrupp om välfärdens framtida finansiering. Gruppen ska bland annat följa material i ämnet som publiceras av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och publikationer och forskning från högskolor och universitet.Beredningsgruppen ska bestå av en representant från varje parti i regionfullmäktige och redovisa ett förslag om välfärdens framtida finansiering till fullmäktige under det första kvartalet 2014.

13.44 Förslag på arvoden till nya nämnder och styrelser

(Ärende 11) Vid årsskiftet gjordes ändringar i Västra Götalandsregionens politiska organisation. Med anledning av detta, har arvodesberedningen förslagit arvoden för de två nya primärvårdsstyrelserna, nämnden för Hälsan Arbetslivet och institutet för stressmedicin samt bolagsstyrelsen för Västtrafik.

Regionfullmäktige beslutade att fastslå arvodesberedningens förslag.

13.45 Enhetliga taxor för intyg, hälsoundersökningar och vaccinationer

(Ärende 12) Regionfullmäktige fastslog nya regiongemensamma taxor för intyg, hälsoundersökningar och förebyggande vaccinering. Grundtanken är att patienten betalar självkostnadspriset för insatsen.

När det gäller hälsoundersökningar och intyg delas de fasta taxorna in i tre delar beroende på hur lång tid man beräknar att insatsen tar och det finns även en timtaxa. Både de fasta taxorna och timtaxan påverkas av om det är läkare eller någon annan personalkategori som genomför insatsen.

Läs mer om taxorna för intyg, hälsoundersökningar och förebyggande vaccinering i pressmeddelandet från Hälso- och sjukvårdsutskottet

13.53 Nytt ansvarsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommuner

(Ärende 13) Regionfullmäktige godkände det avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Beslutet sker under förutsättning av att samtliga kommuner i länet godkänner avtalet. De patienter som berörs av avtalet är de som får hälso- och sjukvårdsinsatser från både Västra Götalandsregionen och kommunen. Det kan till exempel vara personer i särskilda boendeformer och personer som har hemsjukvård.

Dessutom beslutade fullmäktige att regionstyrelsen ska följa effekterna av ett utökat regionalt ansvar, enligt ett tilläggsyrkande från Folkpartiet.

13.58 Syndikerat lönelöfte förnyas

(Ärende 15) Västra Götalandsregionen har i dag ett så kallat syndikerat lånelöfte på tre miljarder kronor. Ett syndikerat lånelöfte är ett lånelöfte som flera banker har del i. Det nuvarande lånelöftet löper ut om ett år och regionfullmäktige beslutade därför att ansöka om ett förnyat syndikerat lånelöfte på tre miljarder kronor. Lånelöftet ska säkerställa Västra Götalandsregionens likviditet och ska endast användas om andra lånemöjligheter inte kan användas.

14.05 Satsningar på servicepaket ska frigöra resurser till vård

(Ärende 16) Regionstyrelsen har tidigare beslutat att bevilja totalt 47 miljoner kronor till att införa så kallade servicepaket vid regionens sjukhus. Syftet är dels att frigöra resurser inom sjukvården, dels att effektivisera materialförvaltningen. Eftersom ett par pilotprojekt visat att besparingspotentialen är stor när servicepaketen införs vill servicenämnden fortsätta arbetet och införa servicepaketen på bredare front och har begärt mer pengar till projektet.

Regionullmäktige beslutade att servicenämnden beviljas 11 miljoner kronor till de investeringar som behöver göras för att införa servicepaket och materialförsörjning vid regionens sjukhus.

14.06 Stiftelse för forskning inom vård bildas

(Ärende 17) Forskningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset behöver mer pengar. Det nuvarande ekonomiska stödet från staten, regionen och fristående stiftelser räcker inte. Regionfullmäktige beslutade att en insamlingsstiftelse bildas, med namnet Sahlgrenska Forskningsstiftelse, SF. Stiftelsen ska bidra till att patienter i Västra Götaland även i fortsättningen ska kunna få bästa tänkbara vård. Enligt stiftelsens stadgar ska minst en ledamot ha erfarenhet av medicinskt forskning och en av ekonomisk förvaltning.

Stiftelsen ska identifiera donatorer och samla in pengar för att kunna stödja forskning inom sjukvården vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och vid andra nationella och internationella högskolor samt i näringslivet. Stiftelsen ska också göra det tydligt för donatorer att se vad pengarna används till.

14.07 Regionen förvaltar fond för njursjuka

(Ärende 18) Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska förvalta stiftelsen Britten och Ruben Berghs fond för njursjuka. Britten och Ruben Bergh har testamenterat en miljon kronor till fonden.

14.08 Förvaltningsåtagande av donation för cancervård

(Ärende 19) Västra Götalandsregionen har genom ett testamente tagit emot en donation som ska användas till cancervård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionfullmäktige beslutade att ta emot donationen enligt Karl-Herman Lindestams testamente och förvalta stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård som en anknuten stiftelse.

14.11 Regionen köper fastighet till Angereds Närsjukhus

(Ärende 20) Regionfullmäktige beslutade att köpa en fastighet för 2 miljoner kronor i Angereds Centrum där Angereds Närsjukhus ska byggas. Angereds Närsjukhus är ett nytt sjukhus i nordöstra Göteborg. Sjukhuset arbetar för att befolkningen i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg ska få en bättre hälsa. Det nya sjukhuset beräknas vara klar år 2014. I väntan på den nya sjukhusbyggnaden bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler.

Sverigedemokraterna avstod från att delta

Program
6 av 14
Publicerad
tisdag 07 februari 2012