Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 8-11

Regionfullmäktige 9 juni 2014

8. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2013

Västra Götalandsregionen är medlem i kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Syftet med kommunalförbundet är att patienter ska få tillgång till avancerad strålbehandling genom en gemensam anläggning. Driften av anläggningen och utveckling och utvärdering av behandlingen ingår också i kommunalförbundets uppdrag. Medlemmar i förbundet är de sju landsting som har ett universitetssjukhus.

Regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och att ledningen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslut: enligt förslag

9. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2015 samt plan för verksamheten

Regionfullmäktige beslutade att godkänna verksamhetsplanen och budgetramen för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling för 2015-2017.

Initialt, till och med år 2017, kommer kommunalförbundet att ha ett ackumulerat underskott. En modell för finansiering har arbetats fram. För Västra Götalandsregionen innebär det en abonnemangskostnad på 13 480 tkr för år 2015.

Beslut: enligt förslag

10. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2013

De 16 samordningsförbunden i Västra Götaland har lämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. Samordningsförbunden fick 2013 sammanlagt 138 mnkr i bidrag från de olika myndigheterna, varav 25 procent från Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutade att samtliga samordningsförbund i Västra Götaland beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbund är en gemensam satsning från myndigheter för att samordna rehabilitering och underlätta tillbakagång till arbete efter sjukskrivning.

Beslut: enligt förslag

11. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2015

Regionfullmäktige beslutade om sammanträdestider för år 2015.

2015 sammanträder regionfullmäktige; 3 februari, 14 april, 12 maj, 8-9 juni, 22 september, 19-20 oktober och 24 november 2015. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 9.30.

Sammanträdestiderna är preliminära och fastslås av det nytillträdda fullmäktige i november 2014.

Beslut: enligt förslag

Program
9 av 16
Publicerad
måndag 09 juni 2014