NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar del 2

Regionfullmäktige 3 februari 2015

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 3 februari 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 3-2015


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 42-2015


 3. Interpellationer

  - Kurt Karlsson (SD) om handläggningen av personer som saknar

    ID-handlingar vid läkarbesök

    Diarienummer RS 3343-2014 (bordlagd RF 25 november 2014)

  - Mikael Wallgren (V) Hur säkerställer regionen att all personal alltid

    ställer frågor om misshandel?

    Diarienummer RS 290-2015


 4. Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB

  Diarienummer RS 407-2014


 5. Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park

  Diarienummer RS 2048-2014


 6. Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare

  Diarienummer RS 3393-2014


 7. Planeringsdirektiv för 2015 - tillägg

  Diarienummer RS 16-2014


 8. Utredning och översyn av regionarkivet

  Diarienummer RS 503-2012


 9. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med ny politisk organisation av patientnämnderna vid årsskiftet 2014/2015

  Diarienummer RS 3470-2014


 10. Revidering av Maritim strategi för Västra Götaland 2014

  Diarienummer RS 2440-2012


 11. Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland - Dalarna

  Diarienummer RS 3274-2014


 12. Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

  Diarienummer RS 2568-2014


 13. Projekt Nytt Regionens Hus i Göteborg

  Diarienummer RS 2595-2012 (behandlas i RS 27 januari)


 14. Anmälan av inkomna motioner


 15. Anmälningsärenden

  Diarienummer RS 40-2015


 16. Valärenden (utdelas vid mötet)

    - Valberedningens förslag till val

    - Revisorskollegiets förslag till val

  Diarienummer RS 3-2015


 17. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
2 av 13
Publicerad
tisdag 03 februari 2015