NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 4-9

Regionfullmäktige 3 februari 2015

4. Västra Götalandsregionen bildar regionalt bredbandsbolag med kommunerna (10:35)

För att förbättra förutsättningarna för och skynda på bredbandsutvecklingen i Västra Götaland, beslutade regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen bildar ett aktiebolag, Netwest AB, tillsammans med de kommunägda stadsnäten i Västra Götaland.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-9-december/" target="_blank">Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 9 december

Beslut enligt förslag


5. Västra Götalandsregionen blir delägare i Sahlgrenska Science Park (10:39)

För att stärka och utveckla Sahlgrenska Science Park, beslutade regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen, går in som ägare i bolaget tillsammans med övriga parter.

SSPs verksamhet omfattar idag i huvudsak inom två områden, en inkubator som ger stöd till entreprenörer och innovatörer genom affärsrådgivning, råd om finansiering med mera och en företagspark som hyr ut lokaler och laboratorietid till företag inom life science. SSP är mycket nära kopplat till VGRs hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Beslut om delägarskap i SSP fattas slutgiltigt av regionfullmäktige.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-9-december/" target="_blank">Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 9 december


Beslut enligt förslag


6. Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare (10:43)

För att invånarna i Västra Götaland ska få en god och säker vård blir det allt viktigare att informationsutbytet mellan olika vårdgivare fungerar bra. Därför har Västra Götalandsregionens nu tagit fram en ny policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare. Regionfullmäktige beslutade att anta policyn för sammanhållen informationshantering.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-9-december/" title="">Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 9 december


Beslut enligt förslag


7. Planeringsdirektiv för budget 2015 (10:50)

I november beslutade regionfullmäktige att justera budgeten för 2015. Som en del i beslutet fick regionstyrelsen i uppdrag att besluta om tillkommande planeringsdirektiv för 2015. Syftet med planeringsdirektivet är att ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna en överföring av 148 miljoner från regionstyrelsens regionbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna för ortopedisatsningar.


Beslut enligt förslag


8. Uppdaterade styrdokument och översyn av arkivnämndens arbete (10:51)

Efter en översyn av arkivnämndens arbete föreslås nu uppdateringar i två styrande dokument samt ett förändringsarbete av organisationen, ledning och styrning samt verksamhetsutveckling.

Regionfullmäktige beslutade att slå fast det föreslagna reglementet för arkivnämnden samt avtalet om samverkan i gemensam arkivorganisation.

Arkivnämnden är arkivmyndighet med huvuduppdraget att ansvara för driften av gemensamma arkiv för Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborg Stad samt utöva tillsyn och vara rådgivare. Regionarkivets verksamhet i nuvarande form startade för 15 år sedan. Verksamheten finansieras till 60 procent av VGR och 40 procent av Göteborgs Stad. Göteborgs Stad är administrativ huvudman för arkivnämnden.


Beslut enligt förslag


9. Överlämnande av allmänna handlingar till patientnämnden Väster

I och med att patientnämnderna i Västra Götaland utökas från fyra till fem nämnder från årsskiftet 2014/2015 beslutade regionfullmäktige att de allmänna handlingarna i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar ska lämnas över från Patientnämnderna Borås, Göteborg och Uddevalla till den nya patientnämnden Väster.


Beslut enligt förslag

Program
7 av 13
Publicerad
tisdag 03 februari 2015