NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 20 oktober 2015

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 19 och 20 oktober 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

http://vgregion.media.fnf.nu/45/regionfullmaktige_19_oktober_2015/2">Måndagen den 19 oktober - Temadag (Klicka här för att se måndagens möte)

Kl 09:15 - Sändningen startar med en genomgång av Rolf Johansson

Kl 09.30 - Temadag om regionens bolag och frågor där regionen vill påverka staten och EU

Tisdagen den 20 oktober - Ordinarie möte

Kl 09:15 - Sändningen startar med en genomgång av Rolf Johansson

Kl 09:30 - Mötet öppnas

Kl 13.00 Utdelning av stipendium för idrottare med funktionsnedsättning 2015

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 3-2014


 2. Frågestund

  Dnr RS 42-2014


 3. Interpellation

  - Lars Engen (V) om ekonomiska situationen på sjukhusen

    Diarienummer RS 3282-2015


  - Carina Örgård (V) om vård för människor med psykologiskt trauma

    Diarienummer RS 3283-2015


  - Karin Engdahl (S) om förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare

    Diarienummer RS 3284-2015


 4. Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling

  Diarienummer 3743-2014


 5. Regional kulturplan 2016-2019

  Diarienummer RS 1359-2015


 6. Godkännande för Öresundståg AB att ingå ram- och hyresavtal avseende verkstadsdepå

  Diarienummer RS 2599-2015


 7. Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionen 2015-2018

  Diarienummer 1970-2014


 8. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling: Årsredovisning och ansvarsfrihet för 2014

  Diarienummer RS 10-2015


 9. Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling: Budget 2016 samt plan för verksamheten

  Diarienummer RS 16-2015


 10. Motion av Hanna Wigh (SD) om att ta ansvar för de med narkolepsi

  Diarienummer RS 2206-2014


 11. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 3504-2014


 12. Anmälan av inkomna motioner


 13. Anmälningsärenden

  Diarienummer RS 40-2015


 14. Valärenden

    - Revisorskollegiets förslag till val

    - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

  Diarienummer RS 3-2015


 15. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
1 av 15
Publicerad
tisdag 20 oktober 2015