NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-15

Regionfullmäktige 20 oktober 2015

12. Anmälan av inkomna motioner

 I samband med sammanträdet har följande motioner lämnats in av ledamöterna:

  • Gert-Inge Andersson m fl (S) om att bibehålla samtliga naturbruksskolor i regionen
  • Helén Eliasson m fl (S) om utvärdering av vårdvalets effekter och att ta fram förslag till ny krav- och kvalitetsbok för vårdvalssystemet
  • Kerstin Brunnström m fl (S) om att öka kompetensen i vårdens etik hos politiker i Västra Götalandsregionen
  • Heikki Klaavuniemi (SD) om att klargöra om N2-metoden bör implementeras i den regionala tandvården
  • Magnus Harjapää (SD) om ekonomiskt stöd åt lantbrukare för att göra omställning från konventionellt till ekologiskt jordbruk.

 Kl. 14.06

13. Anmälningsärenden

Ärendet utgår eftersom inga anmälningsärendet kommit in.

 Kl. 14.13

14. Valärenden

 Kl. 14.14

Motion Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Tandvård Naturbruk

Program
15 av 15
Publicerad
tisdag 20 oktober 2015