NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-9

Regionfullmäktige 20 oktober 2015

6.  Avtal om verkstadsdepå för Öresundståg AB

 För att säkra en hög service och kvalitet för Öresundstrafiken godkände regionfullmäktige att Öresundståg AB får skriva på ett ramavtal och ett 25-årigt hyresavtal med Region Skåne för en verkstadsdepå. 

Tågtrafiken mellan Sverige och Danmark samordnas idag i ett gemensamt tågsystem kallat Öresundståg. På den svenska sidan organiseras trafiken i det samägda bolaget Öresundståg AB. Västra Götalandsregionen äger genom Västtrafik AB 12 procent av Öresundståg AB och står för mellan tre och fyra procent av trafikkostnaden. Övriga aktörer på den svenska sidan av tågsystemet är Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik och Skånetrafiken.

Beslut: enligt förslag

 Kl. 13.56

7. Handlingsplan för minskad sårbarhet vid stora elavbrott

Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för att minska sårbarheten vid stora elavbrott. Bakom planen finns en risk- och sårbarhetsanalys som haft som inriktning att titta på vilka effekter ett större elbortfall skulle få på Västra Götalandsregionens verksamhet. Sannolikheten för omfattande regionala elavbrott eller effektbrist i elnätet är låg, men för stora, komplexa och geografiskt utspridda verksamheter som Västra Götalandsregionens kan bli särskilt utsatta vid elavbrott eller effektbrist och få omfattande konsekvenser om de inträffar.

Regionfullmäktige antog Västra Götalandsregionens Krishanteringsplan för 2015-2018.

Beslut: enligt förslag

 Kl. 13.58

8. Årsredovisning och ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Genom Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling driver Västra Götalandsregionen och sex andra landsting Skandionkliniken i Uppsala. Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi som gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning. Kliniken började byggas 2011 och i augusti i år behandlades de första patienterna. Skandionkliniken har till att börja med byggts för 1000 patienter per år men kan byggas ut för att senare kunna ta emot fler.

Skandionkliniken ägs gemensamt av ett kommunalförbund där de sju landsting som har universitetssjukhus ingår. Kommunalförbundets ändamål och uppgift är att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften. 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2014 tillstyrkt att respektive region- eller landstingsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

Beslut: enligt förslag

 

 Kl. 14.00

9. Budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Regionfullmäktige godkännde verksamhetsplanen och budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2016-2018.

Enligt den ekonomiska planen beräknar kommunalförbundet gå med underskott till och med 2018. Verksamheten ska dock bära sina egna kostnader genom patientintäkter enligt en modell där hälften av årskostnaden betalas som ett abonnemang och resterande betalas per behandlingstillfälle. För Västra Götalandsregionen innebär detta en abonnemangskostnad på närmare 14 miljoner kronor för 2016. Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet och ska enligt förbundsordningen ta ställning till budgetramen. 

Beslut: enligt förslag

Program
13 av 15
Publicerad
tisdag 20 oktober 2015