Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-7

Regionfullmäktige 11 oktober 2016

6. Budget och plan för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Regionfullmäktige beslöt att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling 2017-2019.

Kommunalförbundet ägs av de sju landsting och regioner som har ett universitetssjukhus, bland andra Västra Götalandsregionen. Behandlingsverksamheten bedrivs på Skandionkliniken i Uppsala.

Verksamheten finansieras till hälften genom ersättning per behandlingstillfälle, och till hälften genom en fast abonnemangskostnad. Abonnemangskostnaden för Västra Götalandsregionen beräknas till cirka 14 miljoner kronor för 2017.

Beslut enligt förslag.

 11:16

7. Ny policy och nya riktlinjer för inköp

Regionfullmäktige beslöt att anta en ny policy för de inköp i Västra Götalandsregionen.

Tidigare versioner av policy och riktlinjer är från 2004 och 2010 och behöver uppdateras. Tydligheten ska ökas kring ansvar, uppföljning och tillsyn för hanteringen av inköpsfrågor.

Fastighetsnämnden ansvarar för upphandling av fastighetsförvaltning och byggande, och Västtrafiks styrelse för trafik och trafikrelaterade tjänster. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar för vårdavtal med externa vårdgivare och för avtal om hälsofrämjande insatser. Regionstyrelsen ansvarar för upphandling av övriga varor och tjänster.

Detta innebär att tjänstemannastödet för upphandling koncentreras till tre regionala inköpsfunktioner: fastighetsnämnden och Västtrafik AB har egna inköpsorganisationer, medan regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får sitt tjänstemannastöd från den centrala förvaltningen Koncernkontoret.

Beslut enligt förslag

 11:17

Program
7 av 13
Publicerad
tisdag 11 oktober 2016