Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 7-9

Regionfullmäktige 21 november 2017

7. Positiva till medborgardialog men syftet något oklart

Regionfullmäktige gav samtliga beställarnämnder uppdraget att minst en gång om året ge medborgarna möjlighet att ställa frågor om verksamheten och regionstyrelsen fick uppdraget att utvärdera medborgardialogen utifrån de förtroendevaldas perspektiv.

En enkätundersökning  gjordes och intervjuer med samtliga presidier för hälso- och sjukvårdsnämnderna. Resultatet visar att de förtroendevalda är positiva till medborgardialogen, men tycker att syftet är oklart. Förtroendevalda har ambitionen att använda dialogens resultat i styrningen, men nämndernas uppdrag och förutsättningar i styrmodellen är inte fullt ut anpassade för medborgardialog.

Följande diskussionsfrågor har identifierats:

Vad vill Västra Götalandsregionen uppnå med medborgardialog?

Hur ska dialogen organiseras?

Hur säkerställs att dialogen har koppling till styrningen?

Frågorna föreslås hanteras av styrgruppen för den pågående översynen av den politiska organisationen inför mandatperiod 2019-2022.

Regionfullmäktige godkänner utvärderingen och lägger den till handlingarna. Utvärderingen lämnas till styrgruppen för översynen av den politiska organisationen.

Beslut: enligt förslag

8. Vårdepisodersättning införs inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi samt höft- och knäproteskirurgi 

Vårdepisodersättning innebär att vårdgivaren får ersättning för en paketlösning som inkluderar alla delar i den definierade vårdepisoden och är ett led i att utveckla ett ersättningssystem för kvalitetsdriven vård.

Tanken är att modellen ska ge vårdgivare incitament att ta helhetsansvar för patienten, vilket innefattar såväl rutinmässiga vårdkontakter som hantering av eventuella komplikationer. Ersättningen beror delvis också på hur lyckad behandlingen varit för patienten.

Arbetet med att utveckla ersättningssystemen drivs just nu parallellt kring ytterligare områden.

Regionfullmäktige godkänner att vårdepisodersättning införs inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi samt höft- och knäproteskirurgi.

Regionfullmäktige beslutar att samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus får i uppdrag att teckna tilläggsöverenskommelser om att införa vårdepisodersättningar 2018 i enlighet med förslaget.

Regionfullmäktige noterar informationen om arbetet med att fortsätta utveckla ersättningssystemet till sjukhusen.

Beslut: enligt förslag

9. Samarbetsavtal om produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion

Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienter. Samarbetsavtalet säkerställer samverkan och gemensam utveckling av tjänsterna och försörjningen av produkterna inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna.

Ledningsrådet läkemedelsnära produkter har bedömt att avtalet är gynnsamt och effektivt för försörjningen av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Det politiska samrådet mellan VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) och VGR står bakom avtalsförslaget.

Regionfullmäktige godkänner samarbetsavtal för försörjning av produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion. Dessutom ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att underteckna samarbetsavtal för försörjning av produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion.

Beslut: enligt förslag

Program
9 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Regionfullmäktige 21 november 2017