NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 26-28

Regionfullmäktige 21 november 2017

26. Anmälan av inkomna motioner (17:58)

Motion av Anders Strand (SD) om fossilfritt förnybart flygbränsle.

27. Valärenden (18:00)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

28. Anmälningsärenden (18:01)

Mötet avslutas (18:02)

Inkomna motioner

Program
21 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Regionfullmäktige 21 november 2017