Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-16

Regionfullmäktige 21 november 2017

12. Justeringar och förtydliganden i reglementen med anledning av ny kommunallag med mera

Riksdagen har fattat beslut om ny kommunallag och om ny lagstiftning om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvårdsverksamhet. Dessa gäller från 1 januari 2018. Den ändrade lagstiftningen innebär i vissa fall justeringar eller nya tolkningar av reglementen i andra fall finns övergångsbestämmelser.

Regionfullmäktige föreslås:

fastställa nytt reglemente för patientnämnderna

att en ny paragraf, läggs till i regionstyrelsens reglemente med lydelsen "(regionstyrelsens ska) beakta patientnämndernas systematiska återkoppling av synpunkter på verksamheten”

att 2 § i reglementet för styrelsen för beställd primärvård får ändrad lydelse ”styrelsen ska bedriva vård enligt vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och enligt uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen. Styrelsen ska inte bedriva vård som faller under lagen om valfrihet (LOV)”.

att med hänvisning till övergångsbestämmelse i den nya kommunallagen inte förändra reglementena för kommittén för mänskliga rättigheter och folkhälsokommittén under innevarande mandatperiod

att hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden och miljönämnden ska utifrån sitt systemansvar följa och årligen återrapportera utvecklingen inom respektive ansvarsområde till regionfullmäktige

godkänna i övrigt de förtydliganden som görs i upprättat tjänsteutlåtande av nämnders och styrelsers reglementen

Beslut: enligt förslag

13. Reglemente och samverkansavtal för arkivnämnden Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad är en gemensam nämnd som har arbetat med att ta fram förslag till föreskrifter och riktlinjer för arkiv-och informationshantering i VGR och Göteborgs Stad. Det har då  visat sig att arkivnämndens reglemente och samverkansavtalet mellan huvudmännen behöver ändras i vissa delar.

Förslagen till reglemente och samverkansavtal medför inte att arkivnämnden får några nya uppdrag utan är i huvudsak en anpassning till verksamheten som nämnden i dag ansvarar för. Strukturen för reglementet förändras och en språklig översyn görs.

Regionfullmäktige antar förslaget till reglemente för Arkivnämnden för VGR och Göteborgs Stad och förslaget till samverkansavtal för gemensam arkivnämnd för VGR och Göteborgs Stad.

Beslut: enligt förslag

14. ;Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad har utarbetat ett förslag till nya föreskrifter och riktlinjer om arkiv-och informationshanteringen i VGR.

Förslaget ska den 1 januari 2018 ersätta befintligt Arkivreglemente för VGR och Riktlinjer till arkivreglemente för VGR om redovisning och gallring av allmänna handlingar. Innehållet är i stort oförändrat jämfört med de två styrande dokument som ska ersättas.

Regionfullmäktige antar förslaget till föreskrifter och riktlinjer för arkiv-och informationshantering i VGR och att de ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Beslut: enligt förslag

15. Förlängning och justering av strategin jämställt Västra Götaland

Strategin jämställt Västra Götaland 2014 – 2017 togs fram under ledning av Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR), myndigheter, kommuner och idéburen sektor i länet.

VGR är delägare till strategin och har varit med och beställt en deltidsutvärdering. Alla 58 kommuner, myndigheter och ideella organisationer som har anslutit sig till strategin har fått svara på en enkät om hur arbetet fortskrider och vissa har deltagit i fokusgruppintervjuer.

Baserat på utvärderingen justeras strategin något och förlängs till 2018. Några av justeringarna i strategin är att:

de nya jämställdhetspolitiska målen om jämställd hälsa och utbildning läggs till

det tydliggörs att insatserna i strategin är förslag och inte obligatoriska

länsstyrelsen tas bort som central aktör för insatserna om föräldraskap

Regionfullmäktige godkänner justeringar av strategin Jämställt Västra Götaland  och förlänger giltighetstiden för strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 till 2018.

Beslut: enligt förslag

16. Policy för attest och utanordning

Tidigare styrdokument och tillämpningsanvisningar för attest- och utanordningsreglemente har uppdaterats och regionfullmäktige föreslås anta en ny policy för attest och utanordning. Den ska gälla för Västra Götalandsregionen (VGR) och dess majoritetsägda bolag från 2018-01-01. Dessutom föreslås regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att fastställa riktlinjer för attest och utanordning i enlighet med policyn.

Den nya policyn, kompletterad med riktlinjer, ska öka tydligheten kring ansvar, attest och kontroll för att säkerställa en hög säkerhetsnivå, en trygg arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning avseende VGR:s resurser.

Beslut: enligt förslag

Program
12 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Regionfullmäktige 21 november 2017