Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 9 april 2019

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 9 april 2019 på Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Klockan 09.30 - Sammanträdet startar

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Inga Maj Krüger (SD) om arbetet mot hedersrelaterat våld

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om debitering av direkta extrakostnader vid uteblivna vårdbesök

Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om kostnader inom ambulanssjukvården

Interpellation av Janette Olsson (S) om cancervården i Västra Götalandsregionen

Interpellation av Malin Sjunneborn (S) om arbetsmiljön på sjukhusen

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om fotvård för patienter med diabetes

Bokslutsdispositioner 2018

Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018

Revisionsberättelser för 2018 års verksamhet

Identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen 2019-2024

Namnändring av organisationen till Region Västra Götaland

Försäljning av personalbostäder i Lidköping

Årlig översyn av regionövergripande styrdokument

Arbetsordning för regionfullmäktige

Översyn av sjukresor 2018

Gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus

Redovisning av åtgärder med anledning av bifallen motion om äldreråd

Motion av Aylin Fazelian (S) om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen

Motion av Magnus Harjapää (SD) om att förbättra Västra Götalandsregionens miljöpolitik

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) om att intensifiera arbetet mot beroende av bemanningsföretag

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden

Mer information kring handlingarna finner du här!

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion

Program
1 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Regionfullmäktige 9 april 2019