Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 18-21 - Motioner om äldreråd, Social Science Park, miljöpolitik

Regionfullmäktige 9 april 2019

18. Gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus (16:04)

Regionfullmäktige fattade våren 2018 beslut om att godkänna modell för gemensamt Diagnosis Related Groups (DRG) pris för regionens sjukhus med inriktning att modellen genomförs från och med år 2020. Arbetet med översyn av ersättningssystemet har fortsatt med genomgång av gemensamma priser för slutenvårdspsykiatrin.

Syftet med arbetet med översyn av ersättningssystemen till sjukhusen är att bidra till att ge invånarna bättre tillgänglighet till vård, en mer jämlik vård samt vård på lika villkor. Den ersättningsmodell som föreslås införas för Västra Götalandsregionens (VGR:s) sjukhus innebär att en gemensam prissättning och ersättningsmodell tillämpas för sluten vuxen-och barnpsykiatri samt för rättspsykiatri.

För att kunna införa ett gemensamt pris behöver samtliga sjukhus ha samma fördelning av ersättningen mellan fast/rörlig ersättning, samt mellan vårddagar och vårdtillfällen. Därför föreslås att den fasta andelen sätts till 80 procent av ersättningen och den rörliga andelen sätts till 20 procent av ersättningen.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Från och med 2020 införs gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård i VGR. Detta gäller vård vid NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus samt Sjukhusen i Väster.

Regionfullmäktige godkänner redovisad modell om gemensamma priser för sluten barn- och vuxenpsykiatri samt rättspsykiatri för vård vid NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus samt Sjukhusen i Väster.

Införandet av gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård ska ske stegvis över en period om två år, från och med 2020.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna får i uppdrag att anpassa vårdöverenskommelseprocessen och vårdöverenskommelser till de nya förutsättningarna.

Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa gemensamma priser för slutenvårdspsykiatri, DRG och strukturersättningar samt vid behov ta fram kompletterande anvisningar utifrån beslutade ersättningsmodeller.

Hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhusstyrelser får i uppdrag att från och med 2020 beskriva riktade uppdrag i vårdöverenskommelser på ett enhetligt sätt och beräkna ersättning enligt gemensamma principer.

Beslut: enligt förslag

19. Redovisning av åtgärder med anledning av bifallen motion om äldreråd (16:05)

Regionfullmäktige biföll i april 2016 en motion av Ann-Christine Andersson (S) om att starta ett kompetenscentrum för äldrefrågor.

Mot bakgrund av beslut om ny kunskapsorganisation både nationellt och regionalt bedömer Koncernkontoret att äldrerådets uppdrag ingår i det uppdrag som det regionala programområdet Äldres hälsa har fått inom ramen för den regionala kunskapsorganisationen.

Regionfullmäktige godkänner redovisningen av uppdraget av bifallen motion om äldreråd och finner uppdraget avslutat.

Beslut: enligt förslag

20. Motion om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen (16:06)

Återremitteras

21. Motion om att förbättra Västra Götalandsregionens miljöpolitik (16:06)

Magnus Harjapää (SD) har i en motion från 18-19 juni 2018 föreslagit att regionfullmäktige beställer en utredning baserat på ”Scope 3”, som säkerställer att Västra Götalandsregionens miljö- och klimatarbete inte bara får en positiv lokal påverkan utan även ska ge globala miljövinster.

Motiveringen i motionen är bland annat att Västra Götalandsregionens organisation bidrar via upphandling till utsläppsproblematik i andra länder, samt att våra samarbetsregioner Östfold fylke, Norge och Region Nordjylland, Danmark använder sig av klimatverktyg för att beräkna ”Scope 3-utsläpp”.

Miljönämnden är remissinstans och slår fast att det pågående arbetet med miljöplanen, samt samarbetet med Upphandlingsmyndigheten innefattar en utredning av utsläpp baserat på Scope 3, som efterfrågas i motionen. Bedömningen är således att den efterfrågade utredningen baserat på Scope 3 redan är under arbete och ingen ytterligare utredning krävs i nuläget.

Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Vård Ann-Christine Andersson Magnus Harjapää Skaraborgs sjukhus Miljö Barn

Program
15 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Regionfullmäktige 9 april 2019