Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelser för 2018 års verksamhet

Regionfullmäktige 9 april 2019

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under år 2018. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter.

För att nyansera bedömningen av nämnders och styrelsers resultat under året tillämpar revisorskollegiet från och med i år begreppet erinran. Syftet är att inom ramen för bedömningen om ansvarsfrihet nyansera bedömningen för enskilda nämnder och styrelser. Erinran lämnas då revisionens samlade bedömning utifrån årets granskningsresultat visar på tydliga brister inom ett eller flera av nämnden/styrelsens ansvarsområden utan att bristerna är så allvarliga att anmärkning bör ges.

Revisorskollegiet riktar en erinran mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Styrelsen för NU-sjukvården och Styrelsen för Kungälvs sjukhus på grund av dels bristande måluppfyllelse avseende både de ekonomiska som de verksamhetsmässiga målen, dels bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll då de inte i tillräckligt god tid och inte i tillräcklig omfattning fattat och genomfört nödvändiga beslut för att bedriva verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges budget och uppdrag.

Revisorskollegiet riktar även en erinran mot regionstyrelsen på grund av bristande samordning och styrning av det övergripande koncernuppdraget utifrån styrelsen ägaruppdrag och huvudmannaskap i hälso- och sjukvården.

Regionfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelserna, samtliga styrelser och nämnder, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Beslut: enligt förslag

Revisionsberättelse

Program
11 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Regionfullmäktige 9 april 2019