Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion: Rutiner för vård vid samsjukl. - psykiatriska tillst. och bero.problem.

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige

Motion av Janette Olsson (S) med flera om rutiner för vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik.

Patienter har på grund av sin samsjuklighet, med komplexa psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik, svårt att fä värd och stöd samordnat.

Janette Olsson (S), med flera, föreslår i en motion att en kartläggning genomförs och att en regional handlingsplan upprättas för att säkerställa att Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna har rutiner för att ovan beskrivna patientgrupp ska få adekvat vård.

Samtliga remissinstanser bekräftar att det finns behov av att stärka och systematiskt förbättra samverkan kring de vård- och stödinsatser som ges till målgruppen. Ansvarsfördelning mellan huvudmännen poängteras som en särskild utmaning. Samtliga remissinstanser framhåller pågående utvecklingsarbeten som sker inom ramen för vårdsamverkan mellan region och kommuner.

Pågående/genomfört arbete:

Ett länsgemensamt inriktningsdokument för integrerade verksamheter för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende är under framtagande inom Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2020. Syftet med detta uppdrag sammanfaller med intention i motionen.

Parallellt har Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) omhändertagit regionuppdrag inom missbruk- och beroende. Syftet är att säkra riktlinjer och kunskapsspridning inom beroendevården.

Delregional vårdsamverkan exemplifieras med utvecklingsarbeten inom området för integrerade verksamheter, såsom ACT Göteborg och SIMBAS modellbeskrivning för integrerade team.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har lagt en handlingsplan för personer mellan 13-29 år.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Vård Janette Olsson

Program
21 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige