Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att etablera fler familjecentraler i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige

Håkan Linnarsson (S) med flera, föreslår i en motion att förutsättningarna att etablera fler familjecentraler i Västra Götaland utreds.

Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen bifalls. Familjecentralernas verksamhet är, som motionärerna beskriver, en viktig verksamhet som beskrivs ge stora vinster för barn och familjer. Detta visar både svaren från övriga remissinstanser samt bifogat underlagsmaterial.

Familjecentralernas verksamhet bygger på en nära samverkan mellan kommun och region. De lokala förutsättningarna vad gäller bland annat demografi och geografisk struktur ger olika möjligheter. Det kräver också en flexibilitet från de samverkande parterna, för att få en väl fungerande verksamhet.

En samverkan med gemensamma överenskommelser mellan kommun och region är en grund för att starta och gemensamt utveckla familjecentraler. Ett arbete är nu initierat tillsammans med Västkom för att utreda möjligheterna till ett gemensamt inriktningsdokument för familjecentraler. Därmed finns initiativ som motsvarar intentionerna i motionen.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Beslutet avgjordes genom votering.

Beslut: enligt förslag

S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Håkan Linnarsson Familjecentral Familj

Program
22 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige