NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Hälso- och sjukvårdsavtal

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

4. Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland (dag 1)

Regionfullmäktige ställer sig bakom ett omarbetat och reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner. Avtalet gäller från den 1 januari 2023.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar kommunernas och VGR:s samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet gäller från den 1 januari 2023 till 1 januari 2027 med möjlighet till förlängning.

Jämfört med nuvarande avtal har förändringar gjorts som syftar till att lyfta fram omställningen mot nära vård med fokus på personcentrerat förhållningssätt. Hänsyn har också tagits till de lagändringar som skett.

Utöver avtalet finns fyra specifika överenskommelser som reglerar samverkansansvar och ansvarsfördelning:

Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende

Överenskommelse om samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att, för egen del, ställa sig bakom "Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård" mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören får i uppdrag att signera avtalet.

Sjukvård

Program
3 av 25
Publicerad
måndag 13 juni 2022

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022