NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 8-9

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

8. Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2022 (dag 2)

Året inleddes med pandemins fjärde våg och i slutet av januari vårdades som mest 446 patienter på Västra Götalandsregionens sjukhus. Trots återgången till en mer normal situation är läget vad gäller disponibla vårdplatser fortfarande ansträngt vilket till stor del beror på hög sjukfrånvaro under början av året.

Tillgängligheten till första besök och operation ökar om än i lägre takt än planerat. Det finns fortfarande ett stort behov av återhämtning bland medarbetare som gjort stora insatser under pandemin och verksamheterna har arbetat intensivt för att alla ska få fyra veckors sammanhängande semester i sommar. Det är nu viktigt att ta vara på lärdomarna från pandemin såsom nya arbetssätt samt mobila och digitala vårdlösningar. Beslutet om ny tidplan för Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) kommer att bidra till en positiv utveckling inom dessa områden och nya e-tjänster kommer att införas de närmaste åren.

Sjukhusens ekonomi är fortfarande ansträngd. Utmaningarna är stora men det finns förutsättningar för flera av sjukhusen att komma i balans till årets slut.

De avvecklade restriktionerna har inneburit ett uppsving för såväl kulturlivet som det kollektiva resandet. Normaliseringen av samhället bedöms ge en fortsatt uppgång för sysselsättningen. Den ekonomiska utvecklingen påverkas dock av höga energi- och bränslepriser samt av hög inflation och räntehöjningar.

Delårsresultatet efter finansiella poster uppgår till och med april till -258 miljoner kronor. Detta avviker positivt i förhållande till budget med 406 miljoner kronor. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster i form av värdeminskningen på VGR:s finansiella placeringar och statsbidrag för vaccinationer och tester utförda 2021 uppgår till 766 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat för koncernen i linje med budget.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport för april 2022.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.

9. Införande av avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri

Beslut: Regionfullmäktige noterade informationen.

Hörselvård Delårsrapport

Program
24 av 25
Publicerad
tisdag 14 juni 2022

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022