Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 10-13

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

10. Policy för ekonomiskt stöd till civila samhället 2022-2027 (dag 1, kl 19:15)

En ny policy för Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till civila samhället har arbetats fram. VGR:s stöd till civilsamhället ska bidra till att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin och främja människors delaktighet och inflytande. Det civila samhället ska ges förutsättningar som möjliggör en hållbar utveckling och präglas av enhetlighet och stabilitet.

Policyn ska bidra till ett regiongemensamt förhållningssätt så att hanteringen av ekonomiskt stöd bedrivs effektivt, rättssäkert, transparent, jämlikt och med god styrning och uppföljning. Nuvarande policy om ekonomiskt stöd till civila samhället går ut den 9 oktober 2022.

Beslut: Regionfullmäktige antar Västra Götalandsregionens policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 2022-2027.

11. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2022-2026 (dag 1, kl 19:17)

Regionfullmäktige fastställer nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda för mandatperioden 2022–2026. De nya arvodesbestämmelserna är en anpassning till den nya politiska organisationen och de nya nämnderna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att en översyn av arvodesbestämmelserna ska utföras av arvodesberedningen i anslutning till årsskiftet 2023/24. Regionfullmäktige uppdrar också åt arvodesberedningen att ansvara för att utarbeta bestämmelser och föreslå dimensionering för arvoderingen för de utlandsuppdrag som Västra Götalandsregionen har att bemanna.

12. Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige (dag 1, kl 19:25)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att sammanträda följande tider under 2023:

14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 26 september, 23-24 oktober och 28 november.

13. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027 (dag 1, kl 19:25)

Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

Fastighetsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.

Fastighetsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.

De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, Göteborgs, norra, södra, västra och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari.

Kollektivtrafiknämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden från och med den 1 januari 2023.

Miljönämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom miljö- och regionutvecklingsnämnden från och med den 1 januari 2023.

Miljönämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten med interna miljöfrågor vidare inom regionstyrelsen från och med den 1 januari 2023.

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar från beredningen av mänskliga rättigheter och beredningen för folkhälsa och social hållbarhet som behövs för att driva verksamhet vidare inom de fem delregionala nämnderna; Göteborgs, norra, södra, östra och västra delregionala nämnden, från och med den 1 januari 2023.

Regionutvecklingsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom miljö- och regionutvecklingsnämnden från och med den 1 januari 2023.

Servicenämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för fastighet och service från och med den 1 januari 2023.

Servicenämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för logistik från och med den 1 januari 2023.

Styrelsen för kulturutveckling ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva strategiska frågor vidare inom kulturnämnden från och med den 1 januari 2023.

Styrelsen för Västtrafik AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamhet vidare inom styrelsen för regionens tåg och spårvagnar från och med den 1 januari 2023.

Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna som beskrivs i beslutspunkt 1-16 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

Sammanträdesdagar Arvode

Program
12 av 25
Publicerad
måndag 13 juni 2022

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022