Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10. Bokslutsdispositioner för år 2022

Regionfullmäktige 18 april 2023

10. Bokslutsdispositioner för år 2022 (13:17)

Samtliga sjukhusstyrelser förutom NU-sjukvården redovisar ett negativt resultat för 2022. Enligt Västra Götalandsregionens (VGR:s) interna regelverk ska negativa resultat återställas inom tre år men med hänsyn till de stora ekonomiska utmaningar verksamheterna står inför väljer i stället regionfullmäktige att delvis skriva av underskotten alternativt återställa eget kapital. Regionfullmäktige gör bedömningen att ett återställande av de negativa resultaten från 2022 tillsammans med de ekonomiska utmaningarna för 2023 skulle bli en allt för stor uppgift för sjukhusstyrelserna att klara av. Regionfullmäktige ställer i sitt beslut samtidigt krav på en strikt budgetdisciplin och att åtgärdsplanerna i samband med budget 2023 verkställs.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition, innebärande att moderförvaltningen lämnar 194,2 miljoner kronor i eget kapital enligt bilaga 1 Bokslutsdispositioner 2022.

Regionfullmäktige beslutar att göra avsteg från regelverket och delvis avskriva underskotten i eget kapital för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (148 miljoner kronor), Södra Älvsborgs sjukhus (72 miljoner konor), Skaraborgs sjukhus (141 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (110 miljoner kronor). NU-sjukvårdens eget kapital återställs (29,786 miljoner kronor). Avskrivningarna sker med krav på en strikt budgetdisciplin för år 2023, kommande år, och att beslutade åtgärdsplaner verkställs.

Regionfullmäktige fastställer eget kapital för nämnder och styrelser i enlighet med justeringarna i punkten 2.

Regionfullmäktige beslutar att Hjälpmedelscentralen får behålla sitt eget kapital om 5,3 miljoner kronor i enlighet med Samverkansavtalet.

Regionfullmäktige beslutar att Styrelsen för kulturutveckling tillförs 1,4 miljoner kronor till eget kapital för underskott i verksamheten Studion västsvensk konservering.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bokslutsdisposition

Program
9 av 19
Publicerad
tisdag 18 april 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023