Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

15-20. Beslut om regionens tjänster och avgifter

Regionfullmäktige 18 april 2023

15. Framtida Alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen (15:08)

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan hösten 2017 organiserat alarmeringstjänstens dirigeringsfunktion genom ett avtal med SOS Alarm Sverige AB. Prioriteringsfunktionen har bedrivits i egen regi inom VGR genom Sjukvårdens Larmcentral. När dirigeringsavtalet med SOS Alarm AB går ut den 30 september 2024 behövs en långsiktig lösning för hur alarmeringstjänsten ska bedrivas i Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Alarmeringstjänsten i Västra Götalandsregionen ska organiseras genom avtal med SOS Alarm AB avseende positionering, initial bedömning och prioritering av 112-anrop. Larm med prioriteringsgrad 1, akuta livshotande symptom eller olycksfall, skickas av 112-operatören omgående till dirigering.

Dirigering av ambulansresurser samt fördjupad bedömning och prioritering av larm med prioriteringsgrad 2, 3 och 4 ska bedrivas i egen regi, dvs av Västra Götalandsregionen.

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på organisering av den verksamhet som ska bedrivas i egen regi. Regiondirektören får också i uppdrag att säkerställa drift av den prioritering som bedrivs i egen regi till och med den 30 september 2024.

Beslut: enligt förslag

16. Justering av egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik och milersättning för sjukresa med egen bil (15:19)

Regionfullmäktige beslutar att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1. Det betyder 35 kronor per enkelresa vilket ska gälla från och med 1 maj 2023.

Kollektivtrafiknämnden beslutade i september 2022 att höja biljettpriset för vuxen zon 1 till 36 kronor. På regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2022 när nyvalda regionfullmäktige skulle fastställa budget 2023, beslutades att kollektivtrafikens biljettpriser ska justeras tillbaka till 2022 års prisnivå från och med 1 maj 2023, vilket innebär 35 kronor.

Regionfullmäktige beslutar om fem olika punkter:

Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik till att motsvara Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1 med 35 kronor per enkelresa att gälla från och med den 1 maj 2023.

Regionfullmäktige fastställer milersättning för sjukresa med egen bil till 25 kronor per mil att gälla från och med 1 maj 2023.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om att uppräkna egenavgiften för sjukresetaxi och sjukresa med egen bil enligt index.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om milersättning för sjukresa med egen bil som följer Skatteverkets framtida förändringar.

Beslut: Enligt förslag

17. Kapitaltillskott till Göteborgsoperan (15:22)

I samband med pandemin beslutade regionfullmäktige att utfärda en kapitaltäckningsgaranti till Västra Götalandsregionens helägda bolag som gällde till den 31 december 2022. Syftet med garantin var att undvika att bolagen skulle behöva upprätta kontrollbalansräkning på grund av förlorade intäkter med anledning av pandemin.

Utifrån ägardialog med GöteborgsOperan och dialog med revisionen har det framkommit att det finns behov av kapitaltillskott till bolaget för att säkra en långsiktigt hållbar verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige ger GöteborgsOperan AB ett ovillkorat aktieägartillskott om 13 miljoner kronor.

Regionfullmäktige finansierar aktieägartillskottet inom moderförvaltningen.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

18. Ändrad sammansättning av krisledningsnämnden (15:33)

Krisledningsnämnden har under senaste mandatperioden bestått av sju ledamöter och tre ersättare. Erfarenheterna från bland annat pandemin visar dock på att regionens samtliga verksamheter kan beröras vid stora kriser och att större delen av organisationen kan behöva mobiliseras för att hantera allvarliga störningar och påfrestningar på verksamheten. Det har därför funnits skäl att se över krisledningsnämndens sammansättning.

För att säkerställa en samlad ledningsförmåga har de politiska partierna kommit överens om att krisledningsnämnden bör bestå av ledamöter och ersättare som väljs bland regionstyrelsens ledamöter och ersättare. Regionstyrelsen ansvarar enligt sitt reglemente för det övergripande säkerhets- och beredskapsarbetet. Det är därför naturligt att det finns ett samband mellan regionstyrelsen och krisledningsnämnden när ledningsförmåga vid extraordinära händelser ska säkerställas.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige beslutar att krisledningsnämnden ska bestå av sju ledamöter och fem ersättare.

Krisledningsnämndens mandatperiod följer regionstyrelsens.

Beslut: enligt förslag

19. Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (15:34)

Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner är överens om att enskilda personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut från sjukhusen på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda personer är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklara ska också minska.

Den överenskommelse som finns om detta har funnits sedan 2018 och har förlängts.

Regionfullmäktige beslutar att överenskommelsen med Västra Götalands kommuner om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård förlängs till och med den 31 december 2024.

Beslut: enligt förslag

20. Uppföljning av styrande dokument 2021-2022 (15:36)

Koncernkontoret går regelbundet igenom samtliga styrdokument som har fastställts av regionfullmäktige och regionstyrelsen och gör en sammanställning. Syftet är också att säkerställa dokumentens kvalitet och korrekthet och samtidigt hålla nere mängden styrdokument. Styrningen blir på så sätt mer överskådlig och enklare att efterleva för Västra Götalandsregionens (VGR:s) nämnder och verksamheter.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Maritim strategi upphör som följd av beslut om regional utvecklingsstrategi 2021-02-16 och tillhörande program inom regional utveckling.

Policy för säkerhet och beredskap med utgångsdatum 2023-12-31 förlängs till 2024-12-31.

Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare upphör.

Beslut: enligt förslag

Göteborgsoperan Kollektivtrafik Sjukresa Kapitaltillskott Krisledningsnämnden In- och utskrivning Sluten hälso- och sjukvård Alarmeringstjänst

Program
14 av 19
Publicerad
tisdag 18 april 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023