Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 20 september 2016

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 20 september 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00 Utdelning av Kulturpriset 2016

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-02675


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 2016-02127


 3. Interpellationer

  - Annette Ternstedt (V) om sommarsituationen i vården

    Diarienummer RS 2016-05542

  - Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den specialiserade vården

    Diarienummer RS 2016-05594


 4. Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park, justerade avtal och bolagsordning

  Diarienummer RS 2016-03301


 5. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2015

  Diarienummer RS 2016-02009


 6. Årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus

  Diarienummer RS 2016-02009


 7. Revisorskollegiets begäran om att väcka ärende om regionens tillämpning av beställar-utförarmodellen

  Diarienummer RS 2016-05016


 8. Förändrad taxa på intyg om alkolås och god man/förvaltarskap enligt regiongemensam prislista

  Diarienummer RS 2016-04476


 9. Motion av Tord Gustafsson (M) om lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn

  Diarienummer RS 2016-00424


 10. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att begära en rapport i syfte att klargöra om N2-metoden bör implementeras i den regionala

  tandvården

  Diarienummer RS 2016-01496


 11. Motion av Patrik Karlsson (S) om en plattform för dialog mellan regionen och näringslivet i Västra Götaland

  Diarienummer RS 2016-01723


 12. Motion av Gert-Inge Andersson (S) och Lena Hult (S) om naturbruksskolor – en nödvändig förutsättning för satsning på gröna

  näringar och framtidens jobb

  Diarienummer RS 2016-01497


 13. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att ta bort avgiften för mammografiscreening

  Diarienummer RS 2016-00751


 14. Motion av Ann-Christine Andersson (S) om skillnader i förskrivning av NOAK-läkemedel och Waran i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 2016-00844


 15. Motion av Ann-Charlotte Karlsson (S) om en regional bok- och språkbuss för att möte asylsökande i Västra Götaland

  Diarienummer RS 2016-01724


 16. Motion av Hanna Wigh med flera (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 2016-04480


 17. Motion av Monica Selin med flera (KD) om att förebygga allergi i Västra Götaland

  Diarienummer RS 2016-00326


 18. Motion av Alex Bergström (S) och Karin Engdahl (S) om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering av tågsträckan Håkantorp-Gårdsjö

  Diarienummer RS 2016-03230


 19. Anmälan av inkomna motioner


 20. Anmälningsärenden


 21. Valärenden

  - Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Sven Olsson (MP)

  - Revisorskollegiets förslag till val (utdelas vid mötet)

  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)


 22. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
1 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Regionfullmäktige 20 september 2016