Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 21 november 2017 på Estrad, Bryggaregatan 2, Alingsås

Tider

Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan

Sammanträdet startar klockan 09.30

Utdelning av folkhälsopris 2017 och jämställdhetspris 2017 klockan 13.00.

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Carina Örgård (V) om stängning av vårdcentraler

Interpellation av Annica Erlandsson (S) om regionens arbete med suicidprevention

Delårsrapport augusti 2017

Kompletteringsbudget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020

Utvärdering av medborgardialog

Införande av vårdepisodersättning inom höft/knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och ryggkirurgi

Samarbetsavtal om produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion

Nytt samverkansavtal och bolagsordning Almi Företagspartner Väst AB

Avtal om storstadsinvesteringar - Sverigeförhandlingen

Justeringar och förtydliganden i reglementen med anledning av ny kommunallag med mera

Reglemente och samverkansavtal för arkivnämnden Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering

Förlängning och justering av strategin Jämställt Västra Götaland

Policy för attest och utanordning

Revidering av kulturstrategin En mötesplats i världen

Uppdatering av regler för partistöd

Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Motion av Eva Olofsson (V) med flera - Upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtal

Motion av Eva Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) om avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper

Motion av Johanna Johansson (SD) om att belöna medborgare som visat civilkurage

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att ansluta sig till 100million lives

Motion av Magnus Harjapää (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om att implementera rTMS-behandling i Västra Götalandsregionen

Motion av Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) om Västra Götalandsregionens initiativ inför regionala miljömål 2020-2030

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

- Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Christina Oskarsson (S)

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Anmälningsärenden

Länsstyrelsens beslut om valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län

Information

A. Utdelning av folkhälsopris 2017 och jämställdhetspris 2017 kl. 13.00.

För mer information kring dagens ärenden, läs handlingarna här eller lyssna på geno

Program
1 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige