Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 19 juni 2018

Grundarvodet på 68 000 kronor per månad för regionråd är utgångspunkt för övriga årsarvoden sedan den 1 november 2017. Från och med 2019 sker en årlig uppräkning den 1 januari med hänsyn tagen till löneutvecklingen för heltidsanställda i Västra Götalandsregionen. Den årliga uppräkningen av grundarvodet fastställs av arvodesberedningen.

Några exempel på ersättningar är att ordförande i regionstyrelsen ersätts med 130 procent, vice ordförande med 120 procent, regionstyrelseledamot med uppdrag motsvarande minst 35 procent i nämnd har 110 procent och ledamot 100 procent.

Några av de största förändringarna i reglementet är:

* Förtroendevald som sammanlagt har uppdrag med årsarvode över sju procent har inte rätt till dagarvode för uppdraget och de uppdrag som är en följd av det uppdrag som årsarvodet gäller.

* Begränsningarna för dagarvoden har förtydligats.

* Uppdaterade procentsatser för årsarvoden samt att bilagan med årsarvodena anpassats efter den politiska organisationen för mandatperioden 2018–2022.

* Regionråd med ordförandeuppdrag motsvarande minst 35 procent i nämnd eller i regionstyrelsens utskott har ett årsarvode som uppgår till 110 procent av grundarvodet.

* Uppdaterad skrivning om sjukfrånvaro enligt nya kommunallagen och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Regionfullmäktige fastställer arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2018–2022.

Beslut: enligt förslag

kommuner

Program
10 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Regionfullmäktige 19 juni 2018