Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg

Regionfullmäktige 19 juni 2018

Göteborgs stad bedriver sedan lång tid spårvägstrafiken inom Göteborg på uppdrag av Västtrafik AB, som har detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen (VGR). Nuvarande avtal för spårvagnstrafiken löper ut 2019 och ett nytt avtal behövs. Nuvarande avtal håller inte längre juridiskt enligt gällande lagstiftning från 2012 och kan därför inte förlängas, varför organiseringen behöver ses över och anpassas efter gällande lagstiftning.

VGR och Göteborgs Stad ser gemensamt behoven av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik.

Genom överenskommelsen ges VGR som trafikhuvudman genom Västtrafik AB rådighet över den samlade kollektivtrafiken samtidigt som Göteborgs stad genom Göteborgs Spårvägar AB till och med minst 2034 kommer att svara för driften av spårvägstrafiken i Göteborg och Mölndal.

Översiktligt innebär avtalen:

* Västtrafik AB ska förvärva 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. Genom aktieägaravtal ska samverkan mm regleras. Regionfullmäktige ska besluta om aktieägaravtalet.

* Västtrafik AB ska direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB uppdraget att bedriva spårvagnstrafik till och med 2034.

* Västtrafik AB ska ingå banavgiftsavtal för bananläggningen med Göteborgs stad.

* VGR ska genom köp av Fastighetsbolaget AB Rantorget förvärva spårvagnsdepåerna Rantorget och Slottsskogen

* VGR ska teckna 50-årigt tomträttsavtal avseende Depå Majorna med Göteborgs stad

* VGR ska förvärva mark av Göteborgs stad på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå (detta regleras närmare i särskilt samarbetsavtal i ett separat ärendet)

* Västtrafik AB ska ta över befintliga finansiella leasingavtal för spårvagn M31 och M32 från Göteborgs Spårvägar AB

* VGR ska överta leveransavtalet med Bombardier AB avseende spårvagn M33 från Göteborgs Leasing AB

* Göteborgs stad och VGR ska gemensamt pott om 600 miljoner kronor avsätts för investeringar.

* Ett samverkansforum ska inrättas för att bereda gemensamma spårvägs- och kollektivtrafikfrågor samt den gemensamt avsatta investeringspotten

*Finansieringen av förvärv till följd av dessa avtal föreslås ske utöver ordinarie investeringsram. Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur finansieringen ska ske.

Regionfullmäktige:

* godkänner förslaget till ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

* godkänner förslaget till ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet”.

* uppdrar till regionstyrelsen att bereda och samordna förslag av genomförandet av dessa avtal i samverkan med berörda styrelser, nämnder och bolag. De formella besluten fattas av berörda nämnder, styrelser och bolag enligt gällande delegationer, bolagsordningar och ägardirektiv.

Beslut: enligt förslag

V och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden

Västtrafik Kollektivtrafik Göteborg Spårväg Spårvagn Göteborgs stad

Program
15 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Regionfullmäktige 19 juni 2018