NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige

Kommunikation är ett medel för att uppnå de mål som ställs upp av regionens förtroendevalda. Kommunikations-och påverkanspolicyn ska vägleda politiker, chefer och medarbetare kring hur Västra Götalandsregionen (VGR) kommunicerar och bedriver påverkansarbete. Policyn ska skapa förutsättningar för att VGR blir en kommunikativ organisation.

Policyn bidrar till visionen ”Det goda livet”. Den bidrar till att målen nås i det som är grunden för VGR:s kommunikation och påverkansarbete, nämligen politiskt beslutade budgetar, planer och strategier.

Regionfullmäktige antar Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 och ger uppdraget till regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för kommunikation och påverkan för samtliga förvaltningar och bolag.

Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 ersätter Västra Götalandsregionens kommunikationspolicy från 1998.

Beslut: enligt förslag

Policy påverkanspolicy

Program
8 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige