NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 5 november 2019

Kl. 13.00 Utdelning av folkhälsopriset

Beslutsärenden:

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) Vilka åtgärder ska vidtas för att öka tillgängligheten vid Psykiatrimottagning Centrum i Göteborg? (bordlagd RF 8 oktober 2019)

4. Interpellation av Janette Olsson (S) om sjuksköterskebrist

5. Delårsrapport augusti 2019, Västra Götalandsregionen

6. Arvodering för presidiet i nya styrelsen för kulturutveckling

7. Uppdatering av regler för partistöd

8. Utbetalning av partistöd för 2020

9. Motion av Aylin Fazelian (S) om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen

10. Motion av Jim Aleberg (S) med flera om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar

11. Motion av Ann-Christine Andersson (S) Fungerar kontrollen av vårdgivare med taxeavtal

12. Motion av Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) om utbildning för att medvetandegöra personal om patienters upplevda kränkning Diarienummer

13. Motion av Alex Bergström (S) med flera om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken

14. Motion av Louise Åsenfors (S) om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka männioskohandel

15. Motion av Roland Wanner (MP) om fortsatt satsning på ob-ersättningar inom Västra Götalandsregionen

16. Motion av Soili Brunberg (MP) och Satu Rekola (MP) om insatser på nationella minoritetsspråket finska i Västra Götalandsregionen

17. Motion av Janette Olsson (S) och Karin Engdahl (S) om standardiserat remissförlopp i vården

18. Motion av Linnéa Wall (S) med flera om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år

19. Anmälan av inkomna motioner

20. Valärenden - Valberedningens förslag till val

21. Anmälningsärenden

Program
1 av 21
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Regionfullmäktige 5 november 2019