NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport augusti 2019, Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 5 november 2019

Resultatet för delåret augusti är 999 miljoner kronor, det är 613 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår orealiserade vinster i kapitalförvaltningen om 537 miljoner kronor.

Den ekonomiska helårsprognosen för koncernen Västra Götalandsregionen (VGR) är plus 50 miljoner kronor, det är 250 miljoner kronor bättre än koncernprognosen från maj månad. Prognosförbättringen beror framförallt på tillkommande statsbidrag och ökade skatteintäkter. I prognosen ingår inte de orealiserade vinsterna från kapitalförvaltningen.

Inom hälso- och sjukvården visar sjukhusen fortsatt på stora underskott och försämrade prognoser. Kostnadsutvecklingen har dock dämpats, mycket beroende på en personalkostnadsutveckling som är mer anpassad till intäkterna. Just kring den förbättrade trenden för personalkostnader har NU-sjukvården kommit längst.

Inom regional utveckling visar prognosen på en verksamhet och ekonomi i balans med undantag för Västtrafik AB, GöteborgsOperan samt Folkhögskolorna. Västtrafiks prognos har förbättrats och GöteborgsOperans har försämrats.

Regionfullmäktige godkänner koncernens delårsrapport augusti 2019 för VGR och noterar informationen om regionstyrelsens åtgärder för ekonomi i balans och ställer sig bakom den inriktning och de beslut som regionstyrelsen fastställt.

Regionfullmäktige avslår NU-sjukvårdens framställan om ett justerat resultatmål för 2019.

Regionfullmäktige förlänger tidplanen för styrelser och nämnders beslut om detaljbudget till 30 november och bemyndigar regionstyrelsen att vid behov justera tidplanen ytterligare.

Beslut: enligt förslag

SD och V reserverade sif till förmån för egna yrkanden

Program
6 av 21
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Regionfullmäktige 5 november 2019