Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 18 september 2012

Sändningen startar med information av Rolf Johansson

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 18 september 2012.

Kl 09.45 Sista minuten med Rolf Johansson

Kl 10.00 Sammanträdets öppnande

Kl 13.00 Utdelning av Kulturpriset

Kl 13.15 Klimatseminarium

Kl 15.00 Sammanträdet fortsätter

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellationer

Anders G Högmark (M) om regionala skillnader och underbehandling vid diagnosen förmaksflimmer

Conny Brännberg (KD) om informationsbrist om behandlingsbegränsningar

Förnyad kulturpolitik – kulturstrategi för Västra Götaland

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

Kompetensförsörjningspolicy

Lönepolicy

Policy för jämställdhet och mångfald

Policy för hälsa och arbetsmiljö

Framställan om nytt namn för Nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin

Förslag till uppdatering av reglerna för handikappidrottsstipendium

Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om att avveckla kärnkraften – en folkhälsofråga

Motion av Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) om enhetspris i kollektivtrafiken

Motion av Monica Selin (KD) om att inrätta ett regionalt barnskyddsteam

Motion av Mimmi von Troil (M) om företagsakademi för kvinnor

Motion av Magnus Berntsson (KD) om justering av fullmäktiges arbetsordning

Motion av Cecilia Andersson (C) om förbättrad företagshälsovård för regionens anställda

Motion av Michael Andersson m.fl. (SD) om underlag till regional kulturplan

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden (utdelas vid mötet)

Valberedningens förslag till val

Revisorskollegiets förslag till val

Program
1 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012