Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Policys fortsättning från fm.

Regionfullmäktige 18 september 2012

Fyra nya policyer stöttar personalvisionen

(Ärende 10-13) Regionfullmäktige beslutade att fastställa de fyra delvis nya och reviderade policyerna för kompetensförsörjning, lönesättning, jämställdhet och mångfald samt policyn för hälsa och arbetsmiljö. Policyerna ersätter tidigare styrdokument inom samma områden.

Kompetensförsörjningspolicyn

Kompetensförsörjningspolicyn nämner bland annat att regionen ska främja och uppmuntra chefer och medarbetare att bredda och förnya sin kompetens och att organisationen ska ha en lärande kultur som leder till ständiga förbättringar och skapar möjlighet till karriärvägar, utbildning och forskning.

Lönepolicyn

Västra Götalandsregionen är en arbetsgivare och ska ha en gemensam lönepolitik. Enligt lönepolicyn ska Västra Götalandsregionen bland annat ha jämställda, individuella, differentierade och konkurrenskraftiga löner som bestäms utifrån medarbetarens prestation och marknadens påverkan.

Policyn för jämställdhet och mångfald

Enligt jämställdhets- och mångfaldspolicyn ska arbetet med jämställdhet och mångfald bedrivas systematiskt och långsiktigt och synliggöra och ifrågasätta strukturer i dagens samhälle. Västra Götalandsregionens verksamheter ska motverka all slags diskriminering.

Policyn för hälsa och arbetsmiljö

Enligt policyn för hälsa och arbetsmiljö ska varje förvaltning ha en handlingsplan för att främja hälsa och förebygga och åtgärda ohälsa. Mobbing, trakasserier och andra former av utanförskap ska motverkas och verksamheten ska vara genomsyrad av respekt för medarbetares, chefers och politikers olika roller.

Policy

Program
17 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012