Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 21-22

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

21. Åtta inkomna motioner

I samband med sammanträdet lämnade ledamöterna in åtta motioner.

Hanna Wigh (SD) om att ta ansvar för de med narkolepsi.

Birgitta Losman (MP) m.fl. om nya resvanor även för förtroendevalda och chefer.

Matz Dovstrand (SD) om att undersöka möjligheterna att inrätta ett ”Centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser” inom regionen.

Ann-Christin Simonsson © om att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för barn och ungas hälsa.

Kjell Nordström (S) om att inrätta en utredningstjänst för regionfullmäktiges ledamöter.

Kjell Nordström (S) om att inrätta ett utredningsorgan inom regionen – Regionens Offentliga utredningar – ROU

Anders G Högmark (M) och Mats Abrahamsson (M) om utökat uppdrag till Västkuststiftelsen rörande frågor kring de växande avfallsmängderna i Västerhavet med åtföljande nedskräpning av våra stränder.

Lars Nordström (FP) om att utreda för- och nackdelar med att flytta reigonfullmäktige och regionstyrelsen till Göteborg.

Birgitta Losman (MP) och Göran Larsson (MP) om ordnat införande av e-hälsa.

Nicklas Attefjord (MP) och Göran Larsson (MP) om nollvision för användningen av bältning och avskiljning inom barn- och ungdomspsykiatrin.

22. Anmälningsärenden

Program
18 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014