Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet

Regionfullmäktige 4 april 2017

Revisorerna föreslår att samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

Revisorerna riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsstyrelsen för bristande intern styrning och kontroll och mot västra hälso- och sjukvårdsnämnden på grund av medvetet brott mot lagen om offentlig upphandling. Revisorerna bedömer emellertid att styrelser, nämnder och beredningar i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt ställt till regionfullmäktiges uppdrag och riktlinjer.

Revisorerna bedömer vidare att:

  • Resultatet i allt väsentligt är förenligt med regionfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
  • Den interna kontrollen i allt väsentlig är tillräcklig.
  • Räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Regionfullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beviljade samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2016.

Beslut: enligt förslag

Kommentarer/Tid

11:44

Program
10 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017