Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 27 november 2018

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 27 november 2018 på Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

- Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

- Klockan 09.30 - Sammanträdet startar

- Klockan 13.00 - Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Jan Alexandersson (V) om Västra Götalandsregionens samarbete med civilsamhället

Interpellation av Monica Djurner (V) om befolkningens rätt till vård

Delårsrapport augusti 2018 Västra Götalandsregionen

Fastställande av budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 för Västra Götalandsregionen

Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Västtrafik AB köp av 15 procent av Göteborgs Spårvägar AB

Västra Götalandsregionens köp av Fastighetsbolaget Rantorget AB

Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad om miljöansvaret inom spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen

Nytt samverkansavtal för Stadstrafikforum i Göteborg, Mölndal och Partille

Program Högsbo specialistsjukhus

Utbetalning av partistöd för 2019

Reglementen för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård och styrelsen för sjukhusen i väst samt

justeringar i regionstyrelsens reglemente

Policy för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen 2019-2023

Digitalt först - nämnd- och styrelsemöten utan pappershandlingar

Svar på hemställan om museiverksamhet på Skaraborgs sjukhus

Hantering av allmänna handlingar med anledning av ny politisk organisation

Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för Alingsås lasarett till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Motion av Eva Olofsson (V) med flera om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare i Västra Götalandsregionen

Motion av Hanne Jensen (S) om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att slopa patientavgifter vid utbrott av smittsamma sjukdomar

Motion av Egon Frid (V) om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor

Motion av Karin Engdahl (S) med flera om gratifikationssystem för Närhälsans vårdcentraler

Motion av Lena Malm (S) med flera om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035

Motion av Magnus Harjapää (SD) om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att införa EVI-modellen i Västra Götalandsregionen

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden

Mer information kring handlingarna finner du här!

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion

Program
1 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Regionfullmäktige 27 november 2018