NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 16-19

Regionfullmäktige 27 november 2018

16. Digitalt först - nämnd- och styrelsemöten utan pappershandlingar (15:35)

Regionfullmäktige beslutade i mars 2018 om en regiongemensam hantering av teknisk utrustning för de förtroendevalda. En av utgångspunkterna var att regionstyrelsens princip ”digitalt först” ska vara vägledande för det egna arbetet. Det betyder i praktiken att det som kan hanteras digitalt ska hanteras digitalt -  när tekniken inte fungerar - då tar man till analoga lösningar.

Stora steg har tagits för ett mer digitalt arbetssätt. Det gäller framförallt det nya diarie- och ärendeberedningssystemet, som gjort det möjligt att införa mötesapplikationen NetPublicator och en mer tillgänglig publikation av handlingar till allmänheten via OpenGov. Förutsättningarna för att digitala handlingar ska kunna ersätta pappershandlingar finns med andra ord på plats.

Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige, regionstyrelsen och övriga nämnder och styrelser med tillhörande beredningar och utskott från och med 1 februari 2019 ska ersätta pappershandlingar med digitala handlingar.  Västra Götalandsregionens bolag uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att bolagsstyrelserna ska kunna arbeta efter principen ”digitalt först”.

Beslut: enligt förslag

17. SkaS slipper ansvar för museiverksamhet på Skaraborgs sjukhus (15:36)

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus (SkaS) har bett regionstyrelsen om att slippa ansvar för att driva museiverksamhet i Lidköping. Ansvaret har legat på SkaS efter ett beslut i Skaraborgs läns landsting 1989.

Styrelsen för SkaS konstaterar att ”då ansvarsfrågan för museiverksamheten inte reglerades i samband med bildandet av Västra Götalandsregionen är den idag oklar. Eftersom det inte ligger inom ramen för SkaS uppdrag att driva museiverksamhet vill styrelsen härmed avsäga sig ansvaret”.

Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Skaraborgs Sjukhus begäran att avsäga sig ansvaret att driva museiverksamhet i Lidköping. Västarvet tar över ansvaret.

Beslut: enligt förslag

18. Hantering av allmänna handlingar med anledning av ny politisk organisation (15:38)

Beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022 innebär förändringar i Västra Götalandsregionens myndighetsstruktur, vissa kommunala myndigheter upphör och andra myndigheter övertar verksamheten. Förändringarna innebär att de upphörande styrelsernas och kommittéernas allmänna handlingar behöver överlämnas till de styrelser som har behov av detta för att driva verksamheten vidare.

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Alingsås Lasarett, styrelsen för Angereds närsjukhus samt styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till styrelsen för sjukhusen i väster.

Folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till regionstyrelsen.

Styrelsen för beställd primärvård ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Dessa överlämningar och/eller införlivanden ska ske den 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

19. Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för Alingsås lasarett till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg (15:39)

Ärendet utgår

Primärvård Södra Älvsborg Skaraborgs sjukhus Rättigheter SkaS

Program
17 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Regionfullmäktige 27 november 2018