Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare i VGR

Regionfullmäktige 27 november 2018

Eva Olofsson (V), med flera, har lämnat en motion där de föreslår en handlingsplan för att säkra tillgången på specialister i allmänmedicin inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Samtliga remissinstanser hänvisar till att det pågår arbete i VGR som sammanfaller med motionens intentioner. Remissvaren pekar även på att det både på regional och nationell nivå finns områden som kan fortsätta utvecklas med syfte att bidra till en positiv utveckling av tillgången på specialister i allmänmedicin. Utifrån pågående utvecklingsarbete på förvaltningsnivå, regionala insatser samt analys av förvaltningarnas remissvar bedömer koncernkontoret att motionens syfte är uppnått.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslagV reserverar sig

Motion Vänsterpartiet Eva Olofsson

Program
18 av 27
Publicerad
tisdag 27 november 2018

Regionfullmäktige 27 november 2018