Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 29 januari 2019

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 29 januari 2019 på Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Tider

Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Klockan 09.30 - Sammanträdet startar

Under dagen så kommer Folkhälsopriset 2018 att delas ut

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Andreas Hektor (S) om Framtidens vårdinformationssystem (FVM) och kommunernas journaler

Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om situationen på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna

Interpellation av Eva Olofsson (V) om personalens deltagande i den offentliga debatten

Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023

Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram

Höjning av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård

Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk

Hemställan om regionstyrelsens godkännande av upplösning av obeskattade reserver

Fortsatt driftform för Sahlgrenska International Care AB

Plan för verksamhet och ekonomi 2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Uppgiftsbeskrivning och arbetsformer för regionfullmäktiges beredning för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen

Motion av Karin Engdahl (S) med flera om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter

Motion av Karin Engdahl (S) om funktion för tandemrekrytering

Motion av Eva Olofsson (V) med flera om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Mer information kring handlingarna finner du här!

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion

Program
1 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Regionfullmäktige 29 januari 2019