Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Koncernens uppföljningsrapport mars 2019, Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 28 maj 2019

I koncernrapport mars presenteras en prognos för arbetet med fullmäktiges mål och fokusområden.

För hälso- och sjukvården kommer det strategiska målet om en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter, inte att nås under 2019.

För målet Västra Götalandsregionen (VGR) ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens, kommer målet delvis uppnås.

För målet inom regional utveckling, att Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen, kommer delar av målet att nås.

Den ekonomiska helårsprognosen för koncernen VGR är ett underskott om cirka minus 400 miljoner kronor. Det är 418 miljoner kronor sämre än budget.

Det är akutsjukhusen i VGR som har svårigheter att få verksamhet och ekonomi i balans.  Resultatet efter mars 2019 visar att akutsjukhusen sammantaget har ett negativt resultat om 234 miljoner kronor. Det är en negativ budgetavvikelse om 250 miljoner kronor.

Sjukhusens samlade prognoser är -409 miljoner kronor, där både Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården prognostiserar att de kommer klara ett noll-resultat under 2019.

Koncernkontorets bedömning är att den sammanlagda prognosen för sjukhusen är mycket osäker, även om samtliga sjukhus nu har en sjunkande kostnadsutvecklingstakt.

Även Västtrafik AB redovisar en negativ prognos om -105 miljoner kronor. Denna baseras på intäktsutvecklingen som inte följer resandeökningen samt osäkerheterna kring Göteborgssubventionen. Koncernkontorets bedömning är att Västtrafik AB behöver vidta åtgärder samt vid behov begära att få använda obeskattade reserver. Det finns i prognosen även osäkerheter på intäktssidan kring ett antal riktade statsbidrag. Prognosen förutsätter också att nya statsbidrag inte medför ökade kostnader.

Regionfullmäktige godkänner koncernens uppföljningsrapport mars 2019 för Västra Götalandsregionen.

Dessutom:

noterar regionfullmäktige informationen om regionstyrelsens åtgärder för ekonomi i balans och ställer sig bakom den inriktning och de beslut som regionstyrelsen fastställt och ger samtliga styrelser och nämnder inom VGR i uppdrag att gå igenom och omvärdera sina budgetar för 2019 i syfte att uppnå ett positivt ekonomiskt resultat för 2019.

beslutar regionfullmäktige att styrelse eller nämnd som inte uppnår positivt ekonomiskt resultat för 2019, under 2020 ska återställa underskottet i sin helhet.

ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att behandla och besluta om samtliga statsbidrag, gällande användning samt fördelning till styrelser och nämnder.

sänder regionfullmäktige tjänstutlåtandet till styrelsen för SÄS som svar på skrivelsen till regionfullmäktiges presidium.

Beslut: enligt förslagV och SD reserverade sig till förmån för egna yrkanden

Västtrafik Budget Prognos Uppföljningsrapport

Program
14 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Regionfullmäktige 28 maj 2019