Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-17

Regionfullmäktige 28 maj 2019

12. Revidering av policy för styrning (14:39)

Regionfullmäktige antar reviderad policy för styrning i Västra Götalandsregionen (VGR). Den gäller från 1 juli i år. Policyn ersätter policy för styrning i VGR och Plan för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Den nya policyn omfattar också styrning av intern kontroll och därmed avskaffas riktlinjen för intern kontroll. Styrande dokument som beskriver VGR:s principer för styrning och uppföljning blir därmed färre och styrningen blir enklare att förstå och ta till sig.

Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn i verksamheter som lämnas över till privata utförare. Policy för styrning omfattar VGR:s samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag.

Beslut: enligt förslag

13. Justering och uppdatering av bolagsdokument Transitio AB (14:40)

Västra Götalandsregionen är delägare i AB Transitio. Bolagets verksamhet är att standardisera, upphandla, förvalta och finansiera lokal- och regionaltåg i Sverige. Ägarna väljer själv vilka tjänster man vill nyttja av bolaget. Samtliga regioner förutom Gotland är delägare i bolaget, eftersom det inte finns tåg där.

Bolagets styrelse kommer på bolagsstämman 2019 att föreslå ägarna en större översyn av bolagets inriktning och styrande dokument. Den principiellt största förändringen är att det tillkommer ett uppdrag att kunna medverka vid avveckling av bolagets och ägarnas tåg och reservdelar. Ytterligare en viktig ändring är att förutom att storleken på finansiellt engagemang i bolaget är en grund för medverkan i ägarrådet, ska man eftersträva stor geografisk spridning på ägarrådets representanter.

Regionfullmäktige godkänner förslaget till justerade bolagsdokument för AB Transitio.

Beslut: enligt förslag

14. Ägarbidrag 2019 Svensk Luftambulans (14:41)

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och ska som medlem lämna ett årligt driftbidrag till verksamheten. Uppräkning av driftbidraget har skett med 2 procent till 10,346 miljoner kronor för år 2019.

Regionfullmäktige beslutar att ägarbidraget till kommunalförbundet Svensk Luftambulans för 2019 är 10,346 miljoner kronor och att ägarbidraget finansieras av Kungälvs sjukhus budget för VGR:s ambulanshelikopter.

Beslut: enligt förslag

15. Köp av fastigheten Hornugglan 3 Mölndals kommun (14:42)

Fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun, ligger i anslutning till en av Västtrafik hyrd befintlig bussdepå i Mölndal Rävekärr. Markförvärvet medger en behövlig utbyggnad av den befintliga bussdepån. Styrelsen för Västtrafik AB beslöt i december 2015 att förvärva fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun.

2018 beslöt regionfullmäktige att Västtrafik AB:s fastigheter ska överföras till Västfastigheter. Detta skedde 2019-01-01. Köp av fast egendom ska beslutas av  regionfullmäktige. Därför behövs detta beslut för att kunna fullfölja det av Västtrafik redan ingångna avtalet. Denna fastighet kommer att förvärvas under 2019 när nu detaljplan och bygglov erhållits.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen köper fastigheten Hornugglan 3 i Mölndals kommun för 10,6 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

16. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i VGR (14:43)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade under hösten 2018 en reviderad version av omställningsstöd och pension för förtroendevalda kallat OPF-KL 18.

Ändringarna i korthet:

regelverket presenteras i kapitel och paragrafer.

möjligheten att vända sig till Omställningsfonden för aktiva omställningsinsatser har förtydligats.

gränsen för när intjänad pensionsavgift utbetalas kontant istället för att avsättas till pensionsbehållningen, har höjts från 1,5 procent till 3 procent av inkomstbasbelopp. Belopp understigande 200 kronor betalas inte ut.

ålder 65 år har ändrats till LAS-ålder i vissa sammanhang.

familjeskyddet har fått en ny utformning.

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 hos Västra Götalandsregionen (VGR) eller som tillträder för första gången vid valet 2018 eller senare.

OPF-KL 18 gäller inte för den som i uppdraget omfattas av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, hos VGR.

Regionfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension, OPF-KL18, för förtroendevalda i VGR. Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

17. Överlämnande av allmänna handlingar (14:44)

Enligt arkivlagen kräver ett överlämnande av allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan ett särskilt beslut av regionfullmäktige. Beslutet om detaljutformning av den politiska organisationen 2019 – 2022 innebär förändringar i Västra Götalandsregionens (VGR:s) myndighetsstruktur och att vissa arbetsuppgifter och verksamheter övergår från en myndighet till en annan inom VGR.

Förändringarna medför att de avlämnande styrelsernas och bolagens allmänna handlingar behöver överlämnas till de styrelser och den stiftelse som har behov av dem för att driva verksamheten vidare. Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden. Eventuella ekonomiska konsekvenser av besluten hanteras inom ordinarie förvaltningsorganisation.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar gällande smittskydd som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva sjukhusapoteket vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Styrelsen för Närhälsan ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva viss verksamhet vidare inom styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Styrelsen för Västtrafik AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva överlämnade fastigheter vidare inom fastighetsnämnden.

Styrelsen för Sahlgrenska International Care AB ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Styrelsen för Västarvet ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten inom Bohusläns museum vidare för stiftelsen för Bohusläns Museum.

Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingar som beskrivs i beslutspunkt 1-6 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

Datum för överlämnande och/eller införlivande ska vara den 1 januari 2019 för beslutspunkt 1-4, 1 maj 2019 för beslutspunkt 5 och 1 januari 2016 för beslutspunkt 6.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik Budget Västfastigheter Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Program
16 av 22
Publicerad
tisdag 28 maj 2019

Regionfullmäktige 28 maj 2019