Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10-15 Beslut och årsredovisningar

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023

10. Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy (klockan 13:33)

En ny medarbetarpolicy har tagits fram för alla medarbetare i Västra Götalandsregionen. I medarbetarpolicyn beskrivs värderingar, principer och förhållningssätt när det gäller hälsa och arbetsmiljö, jämlikhet och lika rättigheter, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och lön. Medarbetarpolicyn ska också ge medarbetarna stöd och vägledning i att skapa en god och främjande organisationskultur där man trivs och vill stanna kvar.

Den förra medarbetarpolicyn togs fram 2018.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy.

11. Ansvarsfrihet Samordningsförbunden för verksamhetsåret 2022 (klockan 13:38)

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Beslut:

Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen för samordningsförbundet Södra Vänern beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen för samordningsförbundet Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

12. Västra Götalandsregionens anknutna stiftelsers årsredovisning 2022 (klockan 13:41)

Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för flera stiftelser och lämnar nu sin redovisning för dem. Det finns totalt 89 stiftelser och 16 gåvor. Stiftelsernas bokförda värde var 582 miljoner kronor vid årets slut, med en ökning på 9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Marknadsvärdet av deras placeringar är 622,8 miljoner kronor. Stiftelserna och gåvornas mål omfattar framför allt arbete för patienters välbefinnande, kultur, utbildning och forskning.

Bidrag ges för hjälpmedel och rehabilitering, samt till olika kulturaktiviteter och forskning inom olika sjukdomsområden. Stiftelserna fördelar löpande avkastningen enligt sina mål, och under 2022 delades 14,2 miljoner kronor ut. Vissa stiftelser kunde dock inte dela ut medel på grund av svårigheter att hitta lämpliga mottagare. Ansträngningar görs för att nå fler sökande och anpassa stiftelsernas ändamål för att bättre matcha dagens behov.

Beslut:

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2022.

Ekonomidirektören och redovisningschefen får i uppdrag att underteckna stiftelsernas årsredovisningar för 2022.

13. Redovisning av partistöd 2022 (klockan 13:41)

Samtliga partier som fått partistöd för 2022 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt reglerna för partistöd. Regionfullmäktiges presidium bedömer därmed att partistöd för 2024 kan betalas ut till samtliga partier i regionfullmäktige.

Enligt reglerna ska parti som får partistöd varje år lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål. Dessutom ska en särskild granskare, som är utsedd av respektive parti, lämna en granskningsrapport som visar att redovisningen ger en rättvisande bild.

Beslut: Regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd 2022.

14. Överlämnande av allmänna handlingar från Regionalt Cancercentrum Väst (klockan 13:42)

Enligt arkivlagen krävs ett speciellt beslut från regionfullmäktige för att överföra allmänna dokument från en kommunal myndighet till en annan. Efter en översyn av Koncernkontorets organisation ska verksamheten för Regionalt Cancercentrum Väst (RCC), som tidigare var inom regionstyrelsen och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, flyttas till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Denna förändring innebär överföring av dokument.

Beslut:

Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva RCC:s verksamhet vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva RCC:s verksamhet vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Överlämnande eller överlämnande och införlivande av de allmänna handlingar som beskrivs i beslutspunkt 1-2 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

15. Rättelse av regionfullmäktiges beslut 2023-06-12 § 133 (klockan 13:44)

I regionfullmäktiges beslut om delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen noterades felaktigt en negativ prognos för Regionteater Väst AB och styrelsen uppmanades därför att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget. Strax efter beslutet upptäcktes att prognosen för bolaget är i balans varför beslutet nu rättas.

Beslut:

Regionfullmäktige upphäver beslutspunkt 2 i regionfullmäktiges beslut 2023-06-12 – 13, § 133 om Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige noterar att Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan, Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Göteborgs botaniska trädgård, Kulturutveckling och Göteborgs Symfoniker AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.

Partistöd Samordningsförbund Policy Ansvarsfrihet Stiftelse Rättelser

Program
8 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 26 september 2023