Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till principer för hantering av 2016 års överskott

Regionfullmäktige 31 januari 2017

13. Regionfullmäktige godkänner att 2016 års överskott sätts av till framtida utmaningar

Västra Götalandsregionen (VGR) befinner sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge jämfört med många andra regioner och landsting då prognosen för 2016 visar på ett stort positivt ekonomiskt överskott.

Inför bokslutet 2016 har VGR ett prognostiserat resultat på 1 500 miljoner kronor, vilket innebär att frågan uppkommit om detta överskott kan användas för de stora omställningar som hälso- och sjukvården står inför. Dessa omställningar är införandet av ”Framtidens vårdinformationssystem” och den planerade verksamhetsomställningen inom hälso- och sjukvården vad gäller den nära vården, koncentration och digitalisering.

Det goda resultatet förklaras främst av att intäkterna blivit betydligt högre samtidigt som kostnadsutvecklingen varit något lägre än planerat. På intäktssidan kan två poster särskilt lyftas fram. Intäkterna från statsbidrag har blivit cirka 1000 miljoner kronor högre och de finansiella intäkterna cirka 200 miljoner kronor högre än beräknat. På kostnadssidan är den enskilt största förklaringsfaktorn att energi- och trafikkostnader för Västtrafik inte ökat lika mycket som förväntat vilket medfört sänkta kostnader med cirka 200 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar ge regionstyrelsen i uppdrag att reservera 2016 års överskott i det egna kapitalet. Medlen ska användas för att möta delar av de framtida ekonomiska utmaningar som införande av framtidens vårdinformationsmiljö och som omställning av vården innebär. En väsentlig del av kommande engångskostnader kan därmed finansieras regiongemensamt och behöver inte belasta sjukvårdens löpande driftkostnader.

Beslut: enligt förslag

15:40

Program
16 av 26
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Regionfullmäktige 31 januari 2017