NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

17. Motion om att motverka otrygghet runt hållplatser

Regionfullmäktige 29 november 2022

17. Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att motverka upplevd/reell otrygghet runt Västtrafiks hållplatser (klockan 14:11)

Inga-Maj Krüger (SD), Anders Strand (SD) och Heléne Granbom Angerheim (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att göra en översyn av hållplatser i framför allt områden med känd otrygghet, för att undersöka möjligheterna till kameraövervakning.

Motionärerna menar att den effektivaste åtgärden för att motverka otrygghet och minska incitamentet för potentiella brottslingar är att sätta upp kameror vid hållplatserna.

Regionstyrelsen föreslår att motionen är besvarad med hänsyn till pågående arbete inom både Västfastigheter och Västtrafik samt i samverkan med polisen. Dessutom pekar Brottsförebyggande rådet i en rapport på att effekterna av kameraövervakning är antingen små eller väldigt dyra.

Beslut: Enligt förslag.

Västtrafik Motion Sverigedemokraterna Inga-Maj Krüger Kameraövervakning

Program
9 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022