NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

20. Motion om hälsokontroller för alla

Regionfullmäktige 29 november 2022

20. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om hälsokontroller för alla (klockan 15:05)

Håkan Lösnitz (SD), Matz Dovstrand (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Magnus Harjapää (SD) och Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder kostnaden för att vartannat år erbjuda alla vuxna invånare i VGR en mindre hälsokontroll för att upptäcka typ 2-diabetes, högt blodtryck och förmaksflimmer i ett förebyggande syfte.

Regionstyrelsen föreslår att motionen avslås. Bedömningen är att det vetenskapliga stödet för allmänna hälsokontroller är svagt och att ett breddinförande saknar en väl underbyggd metod för stöd och systematik för uppföljning. Det anses inte heller resurseffektivt och riskerar att leda till att annan vård trängs undan.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Hälsocheck

Program
12 av 18
Publicerad
fredag 02 december 2022

Regionfullmäktige 29 november 2022