NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 1 februari 2011

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 1 februari 2011 kl 10.00

Kompletta handlingar

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellationer

- Monica Selin (KD) om självmord och Internet. Svar till interpellationen om självmord och Internet.

- Monica Selin (KD) om brist på vårdplatser. Svar till interpellationen om brist på vårdplatser.

Gemensam specifikation och avgift för hälsoundersökning

Krishanteringsplan

Framställan från Västtrafik AB om tåginvesteringar

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Behov av och förutsättningarna för inrättandet av ett hospice för barn och unga

Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (MP) om att genomföra en klimatrevision för att utvärdera regionens beslut

Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om ett målmedvetet och strukturerat miljöarbete i Västra Götalandsregionen

Motion av Sören Kviberg (V) ”Hur ska vi mäta jämställdhet?”

Motion av Magnus Berntsson (KD) om fritt val av hjälpmedel

Motion av Ann-Christine Simonsson (C) om att göra det möjligt att ta ansvar för sin egen hälsa genom hälsokontroll på vårdcentraler/distriktssköterskemottagningar

Motion av Monica Selin (KD) om förbättrad vård för patienter med endometrios

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val

- Revisorskollegiets förslag till val

Ev. fortsättning interpellationer

Program
1 av 22
Publicerad
tisdag 01 februari 2011

Regionfullmäktige 1 februari 2011