Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 17 april 2012

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 17 april 2012.

Sändningen startar med information av Rolf Johansson

Kl 13.00 Utdelning av miljöstipendier 2012

Kl 13.15 Information om regionens internationella arbete

Handlingar till sammanträdet

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering

Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (FP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellationer

Tord Gustafsson (M) om anslagen till GöteborgsOperan

Patrik Ehn (SD) om strategi för att upptäcka prostatacancer

Monica Selin (KD) om patienter som vårdas inom rättspsykiatrin

Linn Brandström (M) om regionens hantering av hjälpmedel

Revisionsberättelser för 2011 års verksamhet

Årsredovisning 2011 för Västra Götalandsregionen

Redovisning 2011 för patientnämndsverksamheten

Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland

Uppdrag om seminarium kring klimatförändringar

Förslag till högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård samt översyn av vissa patientavgifter inom Västra Götalandsregionen

Patientavgifter i Västra Götalandsregionen

Tilläggsbudget 2012

Motion av Karin Greenberg (C) om byråkrati om kostnadsersättning förhindrar vård till europeiska patienter

Motion av Karin Greenberg (C) om att motivera rökstopp inför operation

Motion av Ann-Christin Simonsson (C) om att pröva att inrätta en investeringsfond för ungas utveckling och hälsa

Motion av Jimmie Stranne (SD) om medborgarförslag

Motion av Roland Abwin (SVG) om att reformera tandvården

Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om modern och trygg ambulanssjukvård

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet)

Valberedningens förslag till val

Revisorskollegiets förslag till val

Ev. fortsättning interpellationer

Program
1 av 21
Publicerad
tisdag 17 april 2012

Regionfullmäktige 17 april 2012