Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 22 september 2015

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 22 september 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar


Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 3-2015


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 42-2015


 3. Interpellationer

  - Egon Frid (V) om kollektivtrafik med buss mellan Mellerud och Åmål på

  helgerna

    Diarienummer RS 2170-2015



  - Annette Ternstedt (V) om avgiftsfria besök på ungdomsmottagningar

    Diarienummer RS 2971-2015



  - Håkan Linnarsson (S) om upphandling av kataraktvård

    Diarienummer RS 2985-2015



  - Håkan Linnarsson (S) om privata sjukförsäkringar

    Diarienummer RS 2986-2015


 4. Rapportering och aktiviteter för regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015 - 2018

  Diarienummer RS 12-2015


 5. Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

  Diarienummer RS 2148-2015


 6. Säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 129-2015


 7. Fastställande av Tolkförmedling Västs avgifter för kopior av allmänna handlingar

  Diarienummer RS 1203-2013


 8. Överlämnande av allmänna handlingar till Stiftelsen Västergötlands museum

  Diarienummer RS 1461-2015


 9. Omfördelning av ansvar och finansiering av Vårdval Rehab - justering av budget 2016

  Diarienummer RS 11-2015


 10. Motion av Hanna Wigh (SD) om inrättande av en psykiatrinämnd

  Diarienummer RS 322-2013


 11. Motion av Kurt Karlsson (SD) om folkhögskola för nya medborgare

  Diarienummer RS 3144-2014


 12. Motion av Anne-Christine Simonsson (C) om att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för barns- och ungas hälsa

  Diarienummer RS 3019-2014


 13. Motion av Nicklas Attefjord (MP) och Göran Larsson (MP) om nollvision för bältning och avskiljning inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Diarienummer RS 3025-2014


 14. Motion av Lars Nordström (FP) om att utreda för- och nackdelar med att flytta regionfullmäktige och regionstyrelsen till Göteborg

  Diarienummer RS 3023-2014


 15. Motion av Birgitta Losman med flera (MP) om nya resvanor även för förtroendevalda och chefer

  Diarienummer RS 2690-2014


 16. .Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att stödja UNHCR:s viktiga arbete

  Diarienummer RS 449-2015


 17. Anmälan av inkomna motioner


 18. Anmälningsärenden

  Diarienummer RS 40-2015


 19. Valärenden (utdelas vid mötet)

  - Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Ewa Arvidsson (S)

  - Valberedningens förslag till val

  Diarienummer RS 3-2015


 20. Eventuellt fortsättning interpellationer


 21. Uppdrag till naturbruksstyrelsen 2016

  Diarienummer RS 3037-2015


 22. Upplåtelse av naturbruksskolornas mark och lokaler

  Diarienummer RS 2920-2015

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Protokoll-och-handlingar/Politiska-handlingar/Regionfullmaktige/">Handlingar finner du här!

Program
1 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015