NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 4-8

Regionfullmäktige 22 september 2015

4. Rapportering och aktiviteter för regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015 - 2018

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om ett antal aktiviteter för att stärka sin uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser. Uppsiktsplikten ska ske bland annat genom utvecklad rapportering, presidiemöten och särskilda riktade insatser.

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Västra Götalandsregionens angelägenheter och ha uppsikt över andra nämnders verksamheter. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över bolag och stiftelser samt de kommunalförbund som Västra Götalandsreiognen är medlem i.

Regionfullmäktige beslutade att den rapportering som följer av fullmäktiges beslut om styrande dokument i huvudsak ska ske i delårsrapporterna och i årsredovisningen.


Kl. 11.17


Beslut enligt förslag.

5. Samarbete för gemensamt svenskt ambulansflyg

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen tillsammans med de andra regionerna och landstingen i Sverige ska bilda ett gemensamt kommunalförbund för ambulansflyg - Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-1-september/" target=blank>Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde 1 september


Kl. 11.19


Beslut enligt förslag

6. Ny säkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet

Regionfullmäktige antog  en ny säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen (VGR). Policyn ska hjälpa VGR i uppdraget och arbetet med att skydda människor, egendom, verksamheter och miljö, men också grundläggande värden som demokrati, jämlikhet, rättvisa, mot hot och risker.

Fullmäktiges beslut innebär också att nya riktlinjer för informationssäkerhet införs.

Besluten innebär att flera tidigare styrdokument upphör att gälla.


Kl. 11.20


Beslut enligt förslag

7. Tolkförmedling Västs får ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har föreslagit att man ska få ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt Avgiftsförordningen (1992:191).

Förslaget från Tolkförmedling Väst stämmer överens med Västra Götalandsregionens egen dokumenthantering och regionfullmäktige beslutade  därför att Tolkförmedling Väst ska få ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar.

För att det ska bli möjligt för kommunalförbundet att ta ut avgifter krävs beslut från samtliga medlemmars fullmäktige.


Kl. 11.22


Beslut enligt förslag

8. Överlämnande av allmänna handlingar till Stiftelsen Västergötlands museum

Vid en omorganisation sommaren 2014 övertog Stiftelsen Västergötlands museum ansvaret för Västergötlands museum. Museet ingick tidigare i Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturarv Västarvet.

Vid omorganisationen framfördes det önskemål om att en del allmänna handlingar skulle lämnas över från Västarvet till Stiftelsen Västergötlands museum. För att få överlämna handlingarna till en annan huvudman krävs ett godkännande från regionfullmäktige.

Fullmäktige beslutade att allmänna handlingar i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar enligt upprättat förslag får lämnas över från Västarvet till Stiftelsen för Västergötlands museum.Kl. 11.23


Beslut enligt förslag

Program
5 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015